Trnavský kraj – více podrobných údajů o kraji

Trnavský kraj vznikl 26. července 1996 na základě zákona č. 221/1996 Sb. o územním a správném uspořádání. Rozloha kraje 4 147,2 km2, tvoří 8,5% z celkové rozlohy ČR. Kraj hraničí s Českou republikou, Rakouskem a Maďarskem a má také společnou hranici s Bratislavským, Trenčianským a Nitranským krajem. Tvořilo ho sedm okresů Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Trnava, Piešťany, Senica a Skalica. Od 1. 1. 2004 má kraj 5 obvodů Dunajská Streda, Galanta, Trnava, Piešťany a Senica. Kraj má 251 obcí, z nichž 16 má statut města.
Počtem obyvatel je nejmenším krajem ČR, k 31. 12. 2004 měl 553 198 obyvatel, což bylo 10,27% z celkového počtu obyvatel ČR. Hustota obyvatelstva je však poměrně vysoká – 133,3 obyvatel na km2 (SR 110,3).
Obyvatelstvo kraje stárne, což dokazuje i zvýšení průměrného věku o 2,7 roku za poslední desetiletí. Tato skutečnost se projevila i v měnícím se zastoupení obyvatelstva podle jednotlivých věkových skupin. Podíl dětí na celkovém počtu obyvatel klesl za poslední 3 roky o 1,21 bodů na 16,27%. Ve stejném období vzrostl podíl obyvatel v produktivním věku o 0,4 bodů na 64,78% a o 0,96 bodů na 18,96% v poproduktivním věku.
Za posledních 10 let se zvýšila úroveň vzdělání. V kraji je podle Sčítání v roce 2001, nejvíce obyvatel s učňovským vzděláním bez maturity – 25,4%. Podíl obyvatel se základním vzděláním klesl o 8,6 bodů na 22,1% a podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním se zvýšil o 1,9 bodů na 6%.
Z hlediska vyznání největší podíl obyvatel kraje bylo římskokatolického vyznání, 78,2%. (Údaje ze Sčítání 2001.)
Území kraje se rozprostírá na jihu na Podunajské nížině a na severu na Záhorské nížině. Nížiny jsou odděleny pohořím Malé Karpaty. Kraj patří k nejteplejším oblastem na Slovensku.
Vzhledem k malé nadmořské výšky jsou v kraji příznivé srážkové poměry. Protéká jím několik větších řek, na jihu Dunaj, Váh, Malý Dunaj, na severu Moravy. Kraj je bohatý na termální prameny. Části území tvoří chráněné oblasti (Malé Karpaty, Záhorie, Bílé Karpaty).
Nerostné bohatství tvoří na severu ložiska ropy a zemního plynu, v ostatních regionech jsou ložiska cihlářských surovin, vápenců, sklářských a slévárenských písků a štěrkopísků. Zásoby těchto surovin jsou však malé a jejich využívání má převážně místní význam.
V Trnavském kraji jsou dobré půdní podmínky pro zemědělskou výrobu.

Zemědělská půda je nejdůležitějším přírodním zdrojem z hlediska výměry i bonity půdy. 89,77% zemědělské půdy tvoří orná půda. Kraj patří mezi nejproduktivnější zemědělské kraje. Velmi dobré půdní podmínky vytvářejí předpoklady pro pěstování téměř všech zemědělských plodin a rostlinná výroba je zaměřena hlavně na obiloviny, pícniny, cukrovou řepu a kukuřici na zrno. V kraji jsou dobré
podmínky pro pěstování rychlené a polní zeleniny a pro rozvoj vinařství a ovocných
sadů. V kraji je také rozvinutá různorodá živočišná výroba.

V návaznosti na zemědělskou prvovýrobu jsou v kraji podniky potravinářského průmyslu, hlavně cukrovary (v Trnavě, Dunajské Stredě a Seredi), mlékárny v Senici a ve Velkém Mederu, pečivárny v Seredi a výroba cukrovinek v Trnavě.
Významným průmyslovým odvětvím kraje je energetický průmysl. V Jaslovských Bohunicích se nachází atomová elektrárna a v kraji je i několik vodních elektráren, nejvýznamnější je Vodní dílo Gabčíkovo. Z ostatních podniků je to výroba léčiv v Zentivě Hlohovec, výroba obalů v Grafobalu Skalica, výroba viskózových a polyesterových vláken v Senici. TV přijímače a komponenty do nich se vyrábějí v Sony Trnava.
V roce 2003 se začalo v Trnavě s výstavbou automobilky Peugeot-Citroen, která mě začít naplno vyrábět v září r. 2006. Plánovaná výroba je 300 000 automobilů ročně.
Výstavbou této investice se zvýší zaměstnanost nejen v okrese Trnava, ale i v přilehlých okresech. Zaměstnání najdou lidé nejen přímo v automobilce, ale i přidružené výrobě pro automobilku.
Trnavským krajem procházejí významné dopravní tahy. Důležitou dopravní tepnou je dálnice z Prahy do Žiliny i do Nitry. Významnou dopravní složkou je i železniční doprava (Bratislava – Budapešť, Bratislava – Žilina – Košice). Letiště mezinárodního významu se nachází v Piešťanech. Vybudováním VD Gabčíkovo se zlepšily podmínky rozvoje vodní dopravy na Dunaji.
Z kulturně-historického hlediska je významným místem rozvoje cestovního ruchu město Trnava. První písemné památky o Trnavě pocházejí z let 1205-1211. V roce 1238 udělil uherský král Belo IV. městu privilegia svobodného královského města. Historické jádro města bylo v roce 1987 prohlášeno za městskou památkovou rezervaci. Návštěvníci města mají možnost seznámit se i s dalšími památkami, ke kterým patří hlavně 13 kostelů a klášterních komplexů, Trojičný sloup (z roku 1695), městská věž (z roku 1739), divadlo (r. 1831), radnice (r. 1413), muzeum a další.

V Trnavském kraji se nachází 906 nemovitých kulturních památek, z toho 60 národních kulturních památek, např .: Malý zámeček v hubice, reformovaný kostel v Šamoríně, vodní mlýny v Dunajském Klátov, Tomášikova av Jelka, empírové divadlo v Hlohovci, rotunda v Kostelci, bazilika Sedmibolestné Panny Marie v Šaštíně, rotunda sv. Jiří v Skalici, kostel v Dechticích, zámeček v Dolní Krupé a zámek v Smolenicích.
Pro rozvoj kraje mají mimořádný význam geotermální a léčivé prameny, které se využívají k léčebným a rekreační účely.
Centrem lázeňského turismu je město Piešťany, kde se k léčení revmatických chorob využívají účinky termálních vod a sirného bahna. Do Piešťan přicházejí nejen pacienti, ale i turisté, kteří zde využívají možnosti společenského, kulturního a sportovního vyžití.
Lázeňským střediskem jsou i moderně dobudovány lázně Smrdáky, zaměřené na léčení kožních chorob a onemocnění pohybového ústrojí.
Na jihu kraje je cestovní ruch založený na využívání termálních vod a příznivých klimatických podmínek. Návštěvníkům poskytují své služby termální koupaliště ve Velkém Mederu, Dunajské Stredě, Topoľníky, Diakovcích, Vincová lese u Sládkovičovu. Atraktivní rekreační oblastí jsou také vodní nádrže, např. Sĺňava u Piešťan, Kunovská přehrada při Senici a velká vodní plocha Dunaje a jeho okolí s možností rybolovu, cykloturistiky a vodních sportů.
Výchovu mladé generace zajišťuje síť předškolních a školských zařízení.
V roce 2004 na území Prahy působilo 324 předškolních zařízení, 261 základních škol, 20 gymnázií. V 23 středních odborných školách a 9 sdružených středních školách je výuka zaměřena na oblast ekonomiky, obchodu a služeb, průmyslu, dopravy, stavebnictví, zahradnictví, zdravotnictví, zemědělství, provozu hotelů, cestovního ruchu. V 28 středních odborných učilištích svou výuku přizpůsobují regionálním potřebám. Centrem vysokého školství je Trnava, kde sídlí Trnavská univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoděje a Materiálně technologická fakulta Slovenské technické univerzity.
Z hlediska hodnocení stavu a ochrany ovzduší není Trnavský kraj zatíženým územím, které by vyžadovalo zvláštní ochranu.
Na území kraje je vybudována síť chráněných území, z nichž nejrozsáhlejší je chráněná krajinná oblast Malé Karpaty. Významné jsou i přírodní rezervace v okrese Dunajská Streda – Ostrov orla mořského u obce Baka, Číčovské mrtvé rameno a Klátovské rameno Malého Dunaje.