Společenství vlastníků Vídeňská 17, Brno IČO: 29254671

Společenství vlastníků Vídeňská 17, Brno IČO: 29254671
Společenství vlastníků Vídeňská 17, Brno IČO: 29254671

Datum zápisu 15. 12. 2010
Obchodní firma: Společenství vlastníků Vídeňská 17, Brno
Sídlo: Brno – Štýřice, Vídeňská 235/17, PSČ 639 00
IČO: 29254671
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Spisová značka 8370 S, Krajský soud v Brně
Účel nadace
– správa domu a pozemku
Předmět činnosti
– provoz, správa a údržba vlastního domu a bytového fondu a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor, pronájem nebytových prostor.
Statutární orgán
KATEŘINA HIESLOVÁ – předseda
Brno – Štýřice, Vídeňská, PSČ 639 00
den vzniku členství: 29. 11. 2016
den vzniku funkce: 29. 11. 2016
KATEŘINA HIESLOVÁ – místopředseda
Brno – Štýřice, Vídeňská, PSČ 639 00
den vzniku členství: 29. 11. 2016
den vzniku funkce: 29. 11. 2016
LENKA STRNADOVÁ – člen
Brno – Štýřice, Vídeňská, PSČ 639 00

Brno - Štýřice, Vídeňská, PSČ 639 00
Brno – Štýřice, Vídeňská, PSČ 639 00

den vzniku členství: 29. 11. 2016
Za výbor jedná navenek předseda výboru. V době nepřítomnosti předsedy výboru jej zastupuje místopředseda výboru. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, podepisují ho dva členové výboru. K názvu společenství připojí člen svůj podpis a údaj o své f unkci.

základní údaje o městě Holíč leží na západním Slovensku

základní údaje
Město Holíč leží na západním Slovensku v regionu Záhoří, 88 km severně od hlavního města SR Bratislavy, v severní části Ústeckého kraje, 72 km severozápadně od krajského města Trnava. Administrativní je začleněno v okrese Skalica, od okresního města je vzdáleno 7 km jihozápadním směrem.

základní údaje o městě Holíč leží na západním Slovensku
základní údaje o městě Holíč leží na západním Slovensku

Město leží na severní hranici Slovenska s Českou republikou, je vstupní branou z České republiky na Slovensko – hraniční přechod Holíč – Hodonín na silnici první třídy E 51 spojuje Západní Slovensko – Nitransko a Trnavsko s moravským Brnem (65 km). Nejbližším sousedním městem je město Hodonín (5 km) v České republice. Město leží na severu Záhorské nížiny na styku dvou morfologických celků – Chvojnická pahorkatina a Dolnomoravského úvalu.

Město leží na východním okraji tzv. Středoevropského regionu (hospodářský prostor s počtem obyvatel 5,5 mil., S hlavními póly rozvoje Bratislava, Vídeň a Brno), regionu s vysokým potenciálem rozvoje, přičemž tato pozice regionu i města se v čase soustavně zlepšuje.

dopravními koridory ke krajskému městu Trnava i k hlavnímu městu ČR
dopravními koridory ke krajskému městu Trnava i k hlavnímu městu ČR

Z hlediska rozvojových pólů je poloha města příznivá – přístup dopravními koridory ke krajskému městu Trnava i k hlavnímu městu ČR – Bratislavě je cca 1 – 1,5 hod, dostupnost nejbližšího mezinárodního města evropského významu – Vídeň je 135 km – cca 2 hod. Město je přístupné všemi formami dopravy – z dálnice D2 Bratislava – Brno cestou I. třídy I / 2 z dálniční křižovatky Kúty vzdálené 23 km, železnicí přes mezinárodní železniční uzel Kúty vzdálený 20 km, letecky místním národním sportovním letištěm Aeroklubu a potenciálně i vodní rekreační osobní dopravou po řece Morava napojené na transevropskou Dunajskou vodní cestu.
Město má dostupný potenciál těžit ze své výhodné geografické polohy a intenzivně se zapojit do mezinárodního obchodu a růstu konkurenceschopnosti jeho lokální ekonomiky. Může být ovlivněny efektivní politikou hospodářského a sociálního rozvoje města jako součásti mikroregionu a širšího, regionálního území.

Katastr města na severu hraničí s Českou republikou na východě sousedí s obcemi Kátov, Vrádište, Prietržka, Trnovec a Popudinské Močidľany, na jihu s obcemi Radimov, Petrova Ves a s městem Gbely, na západě s obcí Kopčany.

Chvojnická pahorkatina
Chvojnická pahorkatina

Katastr města má převážně mírně zvlněný Pahorkatinný charakter, hlavně v jižní a východní části, kde je součástí Chvojnická pahorkatina, dosahuje nadmořskou výšku až 240 m n.m. Severní a západní část katastru je rovinného charakteru, je ohraničena povodím řeky Morava s nejnižší nadmořskou výškou 156 m n.m.
Rozlohou i počtem obyvatel patří město Holíč mezi malá města. V současnosti (stav k 31.12. 2007) má 11 146 obyvatel. Rozloha katastrálního území je 3482 ha. Průměrná hustota obyvatelstva je 333 obyvatel / km2.
Město leží na křižovatce silnic I. třídy E 51 a II / 426, které tvoří hlavní komunikační trasy města a zároveň i jeho spojnice s okolím ve všech směrech – jihozápadně s hlavním městem SR Bratislavou, jihovýchodně s krajským městem Trnava, severovýchodně s okresním městem Skalica a severozápadně se státní hranicí s ČR a hraničním městem Hodonín v Jihomoravském kraji.

Geografický střed obce leží v nadmořské výšce 185 m n.m .:
Zeměpisná délka: 17 ° 09 ’38 „východní délky
Zeměpisná šířka: 48 ° 48 ’44 „severní šířky

Geologické podmínky:
Nížinná, severní část katastrálního území je tvořena říčními úrodnými naplaveninami a štěrkopísků v nivě řeky Moravy, v jižní části katastru na severu Chvojnická pahorkatina se nacházejí druhohorní horniny a na nich naváté úrodné spraše – zemědělsky využívané půdy vhodné pro pěstování všech druhů obilovin a pícnin. Město bylo v minulosti známé dostatkem vhodných surovin pro výrobu habánské keramiky, později majoliky a porcelánu. Reliéf území je mírně členitý – na severu v povodí Moravy dosahuje nejnižší nadmořskou výšku i členitost, na jihu v Chvojnickej pahorkatině nabývá výraznější pahorkatinový charakter.

Území se vyznačuje mírně suchým klimatem s teplotou v lednu od -1 do -3C
Území se vyznačuje mírně suchým klimatem s teplotou v lednu od -1 do -3C

Klimatické podmínky:
Z hlediska klimatických typů leží město v území s převážně nížinným typem klimatu s mírnou intenzitou teplot, které přičlenit k Záhorské nížině. Území se vyznačuje mírně suchým klimatem s teplotou v lednu od -1 do -3C, s trváním slunečního svitu ve vegetačním období nad 1800 hodin, s průměrnou roční teplotou 8 – 10C, s ročním úhrnem srážek 560 – 680 mm. Průměrné teploty v červenci se pohybují od 19,5 – 20,5C. Celoroční amplituda maximálních teplot na tomto území dosahuje interval spolehlivosti -16,5 až 33C. Průměrná oblačnost (procento pokrytí oblohy oblaky) v oblasti, ve které se obec nachází dosahuje 80 – 85% (prosinec) a 40 – 45% (září). Trvání období se sněhovou pokrývkou nepřesahuje v této oblasti délku 90 dní. Průměrný úhrn potenciálního výparu dosahuje 700 – 800 mm za rok. Převládající severní a severozápadní směr větrů vyplývá z otevřenosti území ze severu.

Území katastru obce se nachází v povodí řeky Morava, která jako přítok Dunaje patří do úmoří Černého moře
Území katastru obce se nachází v povodí řeky Morava, která jako přítok Dunaje patří do úmoří Černého moře

Vodstvo a rostlinstvo
Území katastru obce se nachází v povodí řeky Morava, která jako přítok Dunaje patří do úmoří Černého moře. Severní část katastru leží v levostranný nivě Moravy, i když v současnosti už jí není významněji ovlivňována, potenciál řeky není intenzivně využíván pro hospodářský a sociální rozvoj města i regionu. Neogénne podloží se v těchto úsecích nachází na úrovni 145 – 155 m n.m. Je tvořeno převážně jílovými sedimenty. Hladina podzemní vody se nachází na úrovni 155 – 160 m n.m. Směr proudění spodních vod je převážně severo – západní. Povrchové vody jsou odváděny z pahorkatiny na jihu katastru do severní nížinné části hlavně potokem Chvojnica a Kopčianska kanálem do řeky Morava. V Jihozápadní části území je regulován potok Kyštor (recipient ČOV) a přírodní rybníky soustřeďující povrchové vody z lokalit Konopniská a Bažantnica včetně nefunkčního systému ochranných příkopů kolem NKP makeover Zámeček.

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica

V území se nacházejí lesní porosty pod správou Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, Celková výměra lesních porostů nacházejících se převážně v severní nížinné části katastru je 668 ha, tj cca 19% území. Lesní porosty mají charakter ochranných lužních a hospodářských lesů. Ve skladbě převládají listnaté druhy, doplňkově jsou tvořeny kulturami topolu šlechtěného, ​​vrbou bílou a.i. Lesní porosty kromě produkce dřevní hmoty jsou základním ekologickým stabilizačním prvkem území.

Využití země:
Lokalita neměla v minulosti výhradně zemědělský charakter, obdělávání půdy vždy doplňovaly obchodní a řemeslné činnosti související s polohou města jako přirozené křižovatky obchodních cest prakticky od dob Samovy a Velkomoravské říše. Zemědělstvím se v současnosti v území zabývá firma Agroma s.r.o. Skalica, která obhospodařuje přibližně 2000 ha zemědělské půdy. V rostlinné výrobě se zde pěstují obilniny – pšenice, ječmen a technické plodiny – řepka olejka, slunečnice, doplňkově pícniny.
Zemědělská půda tvoří skoro 2/3 katastrálního území, přičemž se jedná převážně o ornou půdu vysoké kvality (55,5% celkové plochy katastru).
Nezemědělská půda tvoří pouze 35,8% rozlohy katastru, z toho více než polovinu pokrývají lesy (19% celkové plochy katastru).
Území katastru města má dostatečný potenciál rozvoje osídlení i průmyslového využití krajiny.

správa nemovitostí v Praze

Správu nemovitostí v Praze poskytuje mnoho firem i jednotlivců.

správa nemovitostí v Praze
správa nemovitostí v Praze

Jedná se často o malé firmy. Správa nemovitostí vyžaduje širokou paletu znalostí a zkušeností od účetnictví až po znalost stavebních materiálů a stavebních postupů.

správa nemovitostí v České republice

Rozsah činnosti je vždy přizpůsoben potřebě zadavatele a může být velice rozdílná u správy pro Společenství vlastníků jednotek (SVJ), pro Bytová družstva a správy nájemního domu nebo u administrativních budov, proto je důležité dobrá dohoda.

Správa nemovitostí vyžaduje širokou paletu znalostí a zkušeností od účetnictví až po znalost stavebních materiálů a stavebních postupů.
Správa nemovitostí vyžaduje širokou paletu znalostí a zkušeností od účetnictví až po znalost stavebních materiálů a stavebních postupů.

 

Bez ohledu na typ nemovitosti, kterou vlastníte, nebo ve které bydlíte, dobrá správa nemovitostí záleží na jedné věci více, než na kterákoliv jiné: na komunikaci.

Systém správy nemovitostí na zakázku a zkušený personál může nabídnout službu, která konkuruje předním společnosti spravující nemovitostí v Praze. V těch momentech, kdy se objeví problémy, si můžete si být jisti, že ATLAS správa nemovitostí bude zvládat nastalou situaci efektivně, pragmaticky a s maximální profesionalitou.

Postupy a standardy, které při správně nemovitostí našim klientům poskytují pocit klidu, že všechny záležitosti, včetně správy nemovitosti, jsou přísně přezkoumány a pod dohledem neustále zajištující profesionalitu, transparentnost a hodnotu v každé fázi naší činnosti kterou si klienti za své peníze platí.

 

Nejefektivnějším způsobem správy bytového domu je v dnešní době považováno společenství vlastníků jednotek

Požadavkem všech vlastníků a obyvatel bytů je mít co nejspolehlivější zprávu domu, tak aby byla účelná a šetřila společné peníze. Nejefektivnějším způsobem správy bytového domu je v dnešní době považováno společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Nejefektivnějším způsobem správy bytového domu je v dnešní době považováno společenství vlastníků jednotek
Nejefektivnějším způsobem správy bytového domu je v dnešní době považováno společenství vlastníků jednotek

Druhou alternativou správy domu je pro vlastníky bytů možnost vybrat si z nabídek firem, které se zabývají správou nemovitostí. Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba založená podle zákona 72/1994 o vlastnictví bytů a nebytových prostor, ve znění pozdějších změn, která spravuje společné části domu a společná zařízení domu, příslušenství a pozemek, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků bytů, včetně jejich údržby a obnovy. Vlastníci bytů a nebytových prostor jsou povinni v souladu se smlouvou přispívat na náklady spojené s provozem, údržbou a opravami společných částí domu a společných zařízení domu, příslušenství, případně pozemku. Jde o tzv. fond oprav, který zákon definuje jako fond provozu, údržby a oprav, přičemž prostředky, které se v něm nacházejí nejsou určeny na údržbu a opravu bytu a jeho technického zařízení.

správa nemovitostí v České republice

správa nemovitostí v České republice
správa nemovitostí v České republice

I když ještě stále mají mnozí vlastníci obavy ze zakládání vlastního společenství, zejména kvůli nedostatku odborných informací, SVJ je považována za nejpřijatelnější formu správy bytů i kvůli tomu, že peníze jsou v rukou samotných vlastníků bytů a disponuje s nimi jedině společenství. Každé SVJ musí mít při svém založení stanovy. A právě proto se mohou vlastníci kdykoliv po vzájemné dohodě rozhodnout pro zateplování bytového domu, výstavbu vlastní kotelny či opravu nebytových společných prostor. Opakem jsou družstva, které k podobných záměrem nemohou přistupovat bez souhlasu a spolupráce nájemníků. I když si dnes komplexní izolace a rekonstrukce bytových domů vyžaduje velkou investici, má své opodstatnění, protože snižují tepelné ztráty. Mnoho bytů je však už dnes součástí SBV a tak se většina vlastníků rozhodne pro rekonstrukci, která má význam nejen pro snížení spotřeby energií ale především zvyšuje tržní cenu bytů.
Rozhodování společenství je ovládáno většinovým principem, to znamená, že na odsouhlasení rekonstrukcí resp. přestavby je potřebná dvoutřetinová většina hlasů všech vlastníků bytů a nebytových prostor v domě. V opačném případě je rozhodnutí neplatné. Za každý byt a nebytový prostor v domě má vlastník jeden hlas. Problematické může být rozhodování v případě společných částí a zařízení domu. Přehlasovaní vlastníci, se v tomto případě mohou obrátit na soud, aby o věci rozhodl.
Povinností bytových společenství je vedení samostatného účtu pro každý dům, který mají ve své zprávě. Majitelé bytů tak mají přehled o financích a také o nakládání s nimi. Společenství musí peníze shromažďovat pouze na účtech v bance. Takový způsob vedení účtů je výhodný zejména pro možnost změny způsobu ručení a vymáhání pohledávek. Pokud si společenství vezme úvěr, ručí za něj pouze vlastníci bytů, nacházejících se v domě, na který se rekonstrukce týká. Majitelé bytů ručí za závazky vyplývající z úvěru v poměru velikosti spoluvlastnického podílu na domě až do výše ceny bytu nebo nebytového prostoru, který určí znalecký posudek.

Prodej bytu 2+1, 120 m² Praha – Bubeneč, Rooseveltova

Na prodej nabízíme atypicky řešený půdní mezonetový byt 2+1 70 m2 + galerie se sníženým stropem 60 m2 a v Praze 6 – Bubeneč u metra Dejvická.

Prodej bytu 2+1, 120 m² Praha - Bubeneč, Rooseveltova
Prodej bytu 2+1, 120 m² Praha – Bubeneč, Rooseveltova

Byt se nachází v činžovním domě obklopeném dvěma parky a pěknou vyhlídkou na Dejvice, Podbabu, Roztoky a Bohnice. Dům z roku 1930 prošel v r. 2011 kompletní rekonstrukcí vzhledem k památkové zóně (sklepy, chodby, schodiště, komplet nová střecha, rozvody vody, elektrika, odpady, nové plynové topení, okna, vchodové dveře s otevíráním na chip).

Prodej bytu 2+1, 120 m² Praha - Bubeneč, Rooseveltova
Prodej bytu 2+1, 120 m² Praha – Bubeneč, Rooseveltova

Dále je v bytě kabelova televize a internet. Mezonetový byt byl vybudován z půdních prostor a zkolaudován v roce 2007, rekonstruován v roce 2011.

Prodej bytu 2+1, 120 m² Praha - Bubeneč, Rooseveltova
Prodej bytu 2+1, 120 m² Praha – Bubeneč, Rooseveltova

Atypicky byt se nachází ve 4. patře prozatím bez výtahu (nyní realizace výtahu schválena společenstvím vlastníků – léto 2016), je velmi slunný, světlý a součástí bytu je i sklep 8 m2 v suterénu domu.

Prodej bytu 2+1, 120 m² Praha - Bubeneč, Rooseveltova
Prodej bytu 2+1, 120 m² Praha – Bubeneč, Rooseveltova

Vytápění zajišťuje vlastní plynový kotel umístěný v koupelně. Byt je situován do dvou podlaží s galerií. Přízemí bytu (70 m2) reprezentuje zádveří s šatní skříní,odtud se vchází do prostorné kuchyně s okny do vnitrobloku. Zde je umístěna kuchyně do tvaru L zn. Hanák s veškerými zabudovanými elektrospotřebiči zn. Electrolux. Vlevo vcházíme do koupelny s vyhřívanou podlahou a rohovou vanou, umyvadlem, WC, automat. pračkou a oknem do vnitrobloku. Vpravo je vstup do obývacího pokoje, který je zasunovací stěnou oddělen od ložnice. Z obyvacího pokoje vede schodiště do 2.podlaží, kde se nachází galerie, za ní je snížený nebytový prostor (60 m2) vhodný pro pracovnu a spaní, prozatím nevyužitý (sklad). Bydlení je vhodné pro ty, kteří preferují absolutní klid a soukromí, mnoho zeleně, vynikající dostupnost do centra (metro A – Dejvická 300 m) a infrastrukturu. Krásné procházky do nedaleké Stromovky a přes lávku do ZOO nebo na druhou stranu na Pražský hrad.

Prodej bytu 1+kk, 33 m² Praha – Prosek, Veltruská

Prodám družstevní byt 1+kk na pražském sídlišti Prosek s nádherným volným výhledem do zeleně – nekoukáte nikomu do okna, vhodný pro klidné bydlení (např. pro starší osoby), ale i k tržnímu pronájmu.

Prodej bytu 1+kk, 33 m² Praha - Prosek, Veltruská
Prodej bytu 1+kk, 33 m² Praha – Prosek, Veltruská

Byt se nachází v prvním patře zrekonstruovaného panelového domu, ve výlučném užívání má vlastní velkou lodžii na společné chodbě domu a jednu komoru vedle vchodových dveří bytu.

Prodej bytu 1+kk, 33 m² Praha - Prosek, Veltruská
Prodej bytu 1+kk, 33 m² Praha – Prosek, Veltruská

Byt má výměru dle evidenčního listu 26 m2 + komora 1m2 a lodžie 6m2 a nízké měsíční poplatky – platíme 2.700,- Kč/ měs.včetně elektřiny a všech poplatků. Byt má umakartové jádro, plastová okna Vekra s ideální orientací na jihovýchod, měřiče vody, plastové stoupačky, term.ventily, nové měřiče tepla. Velmi pěkný kompletně zrekonstruovaný dům, pouze družstvo o jednom vchodu. O převodu do OV z družstva se nyní bude jednat. K dispozici dole kočárkárna na kočárky a kola. Volný ihned. Lokalita s velkou občanskou vybaveností. Stanice metra Prosek cca 5min chůze (15min do centra). Pošta 2min, poliklinika Prosek 1,5km, Billa 2min, banky a další služby v okolí. Dvě mateřké školky, základní škola, střední škola, knihovna do 5min chůze. V blízkosti se nachází velký Park Přátelství, vhodný pro procházky, sport. V parku dětská hřiště a oplocená plocha pro výcvik psů.

Prodej bytu 3+kk, 78 m² Praha – Prosek Prosecká

Nabízíme k prodeji byt v osobním vlastnictví o velikosti 3+1 s lodžií o rozloze 78m2 v 5. patře panelového domu s výtahem v lokalitě Praha 9 – Prosek, ul. Prosecká.

Prodej bytu 3+kk, 78 m²  Praha - Prosek Prosecká
Prodej bytu 3+kk, 78 m² Praha – Prosek Prosecká

Byt je po rekonstrukci – vestavné skříně, kuchyňská linka, bezpečnostní dveře, plastová okna, zděná koupelna a WC, dlažba, plovoucí podlahy,

Prodej bytu 3+kk, 78 m²  Praha - Prosek Prosecká
Prodej bytu 3+kk, 78 m² Praha – Prosek Prosecká

Komora k bytu na patře naproti vstupu do bytu. Před domem možnost parkování. Dům je po celkové rekonstrukci – výtah, vchod, stoupačky, okna, schránky nová střecha, apod.

Prodej bytu 3+kk, 78 m²  Praha - Prosek Prosecká
Prodej bytu 3+kk, 78 m² Praha – Prosek Prosecká

Lokalita s velkou občanskou vybaveností. Stanice metra Prosek cca 5min chůze (15min do centra).

Prodej bytu 3+kk, 78 m²  Praha - Prosek Prosecká
Prodej bytu 3+kk, 78 m² Praha – Prosek Prosecká

Pošta 2min, poliklinika Prosek 1,5km, Billa 2min, banky a další služby v okolí. Dvě mateřké školky, základní škola, střední škola, knihovna do 5min chůze. V blízkosti se nachází velký Park Přátelství, vhodný pro procházky, sport. V parku dětská hřiště a oplocená plocha pro výcvik psů.

Společenství vlastníků jednotek a nový občanský zákoník

Probudili jste se prvního ledna 2014 do nového roku. Možná jste si něco na nový rok naplánovali. Pokud se orientujete v zákonech, tak jsem věděli už v roce 2012 a nebo nejpozději v průběhu roku 2013 že od 1.1.2014 začne platit nový občanský zákoník.  

Společenství vlastníků jednotek a nový občanský zákoník
Společenství vlastníků jednotek a nový občanský zákoník

Občanský zákoník je základním zákonem, který upravuje vztahy mezi občany navzájem a nahrazuje i z velké části úpravy, které dříve byly v obchodním zákoníků. Momo jiné došlo i ke zrušení zákona o vlastnictví bytů, byl to zákon číslo 72 z roku 1994 který upravoval až do 31. 12. 2013 vznik a fungování společenství vlastníků jednotek. Právní úprava společenství vlastníků jednotek tedy od 1.1. 2017 přesunula do Nového občanského zákoníku (NOZ), jenž zároveň zrušil vzorové stanovy. Těmi se dosud řídí právní poměry společenství vlastníků jednotek do doby, než si schválí vlastní stanovy.

Stanovy společenství vlastníků (SVJ)

Každé společensví vlastníků jednotek si musí nechat vypracovat stanovy dle nové právní úpravy a uložit je do příslušného rejstříku.

Společenství vlastníků jednotek a nový občanský zákoník
Společenství vlastníků jednotek a nový občanský zákoník

Název

společenství vlastníků jednotek bude muset nově ze zákona obsahovat slova „společenství vlastníků“. Jednotlivá SVJ musí název doplnit a změnu zapsat do příslušného rejstříku. Pro uzpůsobení názvu jim NOZ stanoví lhůtu do 4. 1. 2016.

Hlasování

SVJ se uvolňuje kvorum při hlasování, umožňjue se hlasování tzv. per rollam, které klade dost přesné nároky na formální stránku věci – přípravu listiny, přesnou formulaci rozhodnutí, zajištění podpisů, apod. Další změny u SVJ se týkají zákona o službách a nových pravidlech o rozúčtování.

 

Prodej bytu 3+kk, Praha – Žižkov, V Zahrádkách

Na prodej nabízíme 3+kk o ploše 103 m2 včetně 2 balkónů. K bytu náleží parkovací stání a sklepní kóje.

Prodej bytu 3+kk, Praha - Žižkov, V Zahrádkách
Prodej bytu 3+kk, Praha – Žižkov, V Zahrádkách

Byt je vkusně a logicky zařízený a ideálně orientovaný – ložnice na východ + balkón, obývací místnost na západ + balkón. V bytě jsou použity nadstandardní materiály, kvalitní vestavěné skříně a spotřebiče, obrovský botník, rudá koupelna se stropní sprchou a obrovskou vanou. Dům je částečně podsklepený a v domě jsou pouze čtyři bytové jednotky, které mají k dispozici také zahradu. Kromě napojení na městský vodovod, mají obyvaté domu k dispozici i vlastní studnu.

Prodej bytu 3+kk, Praha - Žižkov, V Zahrádkách
Prodej bytu 3+kk, Praha – Žižkov, V Zahrádkách

Prosperující SVJ. Součástí domu je prostorné zatrávněné átrium, které již dnešní novostavby nenabízí. Kompletní občanská vybavenost v blízkosti domu, nedaleký park Židovské pece, anglická MŠ, autobusová zastávka i tramvajová zastávka 5 min. chůze. Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován). Pro více informací o prodeji této nemovitosti nebo sjednání prohlídky kontaktujte Dianu Polívkovou, tel. 602 207 723, prodej (a) fiq.cz

Prodej bytu 2+1 Praha 1 – Malá Strana, ulice Vlašská

Na prodej nabízíme prostorný byt 2+1, 49 m2, který se nachází v třetím patře udržovaného cihlového domu v Praze 1 – malé Straně.

Prodej bytu 2+1 Praha 1 – Malá Strana, ulice Vlašská
Prodej bytu 2+1 Praha 1 – Malá Strana, ulice Vlašská

Byt je tvořený pokojem, ložnicí, kuchyní, předsíní, koupelnu a WC. V bytě je v kuchyni a koupelnách dlažba a v pokojích parkety, které jsou ve velmi dobrém stavu.

Prodej bytu 2+1 Praha 1 – Malá Strana, ulice Vlašská
Prodej bytu 2+1 Praha 1 – Malá Strana, ulice Vlašská

Okna renovovaná původní, orientované na sever a jih, vlastní plynový kotel z roku 2012, nové stoupačky, z části nová elektřina. K bytu náleží sklep o 6 m². V domě je dobře fungující společenství vlastníků jednotek. Nízké poplatky.

Prodej bytu 2+1 Praha 8 – Karlín, Hybešova

Prodej bytu 3+kk, 70 m² Praha 8 – Kobylisy, Hovorčovická

Prodej bytu 2+1 Praha 1 – Malá Strana, ulice Vlašská
Prodej bytu 2+1 Praha 1 – Malá Strana, ulice Vlašská

Veškerá občanská vybavenost v místě, stanice tramvaje Helichova 400 m od domu, metro Malostranská a Anděl 2 zastávka tramvají. Malá Strana v Praze 1 patří se svou historickou krásou a jedinečným kouzlem mezi nejmalebnější místa nejen v České republice, ale dost možná i na světě. Byty na prodej na Malé Straně s jejími klikatými dlážděnými ulicemi lemovanými krásnými barokními a renesančními domy představují nejen skvělou investici, ale také inspirující místo, které můžete nazývat svým domovem. Koupi bytu je možné financovat hypotékou. Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován). Pro více informací o prodeji této nemovitosti nebo sjednání prohlídky kontaktujte Dianu Polívkovou, tel. 602 207 723, prodej (a) fiq.cz