Rozsah zásad ochrany osobních údajů Seznam.cz

Rozsah zásad ochrany osobních údajů
Tyto „Zásady ochrany osobních údajů“ platí pro služby poskytované společností Seznam.cz, a.s. a jejími dceřinými společnostmi. Zásady jsou základním kamenem naší společnosti v oblasti ochrany osobních údajů. Zatímco Seznam.cz ve vztahu k nim vystupuje v roli správce či zpracovatele osobních údajů, spolupracující subjekty jsou většinou v pozici zpracovatele osobních údajů. Pro obchodní partnery, kteří na základě smluvního vztahu poskytují společnosti Seznam.cz své služby, platí podmínky vymezené v dokumentu.

Rozsah zásad ochrany osobních údajů Seznam.cz
Rozsah zásad ochrany osobních údajů Seznam.cz

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na následující situace:

Poskytování on-line a off-line služeb společnosti Seznam.cz, včetně instalace služeb Seznam.cz na koncovém zařízení uživatele a jejich (automatické) aktualizace.
Nahlašování nefunkčnosti služeb či problematického a nezákonného obsahu (komunikace s technickou podporou, pokud při ní dojde ke zpracování osobních údajů k identifikaci fyzické osoby).
Odebírání newsletterů apod.
Zpracování osobních údajů získaných v rámci prezentací, veletrhů, seminářů a dalších obdobných akcí.
Osobní údaje sbírané třetími stranami ve prospěch Seznam.cz, pokud by k tomu došlo.
Při zpracování osobních údajů vycházíme z hlavních zásad Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR nebo Nařízení) a všech souvisejících zákonů. Nařízení je platné od 25. 5. 2018.

Rozsah zásad ochrany osobních údajů Seznam.cz
Rozsah zásad ochrany osobních údajů Seznam.cz

Zásady zpracování osobních údajů
Vaše důvěra v naše služby je základem úspěšné existence Seznam.cz. Přestože s sebou Nařízení přináší některé nové povinnosti, zásady, které v oblasti ochrany osobních údajů dlouhodobě uplatňujeme, se zásadně nemění. Snažíme se vždy pracovat s přesnými a dle potřeby aktualizovanými daty, ukládáme je pouze po dobu nezbytně nutnou a nakládáme s nimi způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení. Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů jsou specificky vymezena v textu níže.

Shromažďované informace
Sbírané údaje dělíme do dvou kategorií: na straně jedné jde o údaje, které nám uživatel poskytne přímo (např. registrací do služby či vyplněním on-line formuláře), a na straně druhé o ty, které získáme vaší aktivitou při využívání jednotlivých služeb (např. informace k vydaným souborům cookies či k technickým zařízením, prostřednictvím kterých naše služby využíváte).

Shromažďované informace
Shromažďované informace

Služby Seznam.cz je možné využívat ve dvou režimech: bez přihlášení do služby a po přihlášení prostřednictvím uživatelského profilu. Řada služeb umožňuje oba přístupy. Zvolíte-li cestu bez přihlášení, informace (nemusí jít o osobní data) sbíráme a zpracováváme jako samostatné události. V případě přihlášení dochází ke spojování dat pod hlavičkou vašeho profilu. Vždy ale dle nastavených preferencí konkrétní služby a plně v rozsahu pravomocí odsouhlasených v podmínkách dané služby Seznam.cz.

spojování dat pod hlavičkou vašeho profilu
spojování dat pod hlavičkou vašeho profilu

Přestože jsou v tomto případě data shromažďována na jednom místě, naše další služby o tom vůbec neví. A nebudou o těchto datech vědět do doby, dokud si jejich sdílení nevyžádáte z pozice vlastníka profilu v rámci jiné služby. Do té doby zůstanou oddělena, byť v rámci jednoho interního systému.

Údaje, které nám jako uživatel poskytnete přímo:
Registrace do služeb Seznam.cz:

Služby Seznam.cz můžete využívat jako přihlášený nebo nepřihlášený uživatel. Některé z nich lze využívat pouze v režimu přihlášení. U nich budete muset vyplnit registrační formulář. Vyplněním uživatelského jména ve formě e-mailové adresy (nemusí být od Seznam.cz), zadáním a potvrzením hesla, roku narození, zvolením pohlaví a potvrzením smluvních podmínek získáte jeden účet pro všechno od Seznam.cz. Uživatelský účet lze využívat napříč servery Seznam.cz. Z technických důvodů ale mohou po přihlášeném uživateli jednotlivé servery vyžadovat dodatečné přihlášení.

odsouhlasení specifických podmínek pro konkrétní službu
odsouhlasení specifických podmínek pro konkrétní službu

Stejně tak může být požádán o odsouhlasení specifických podmínek pro konkrétní službu a v případě sdělování osobních údajů také o zvláštní souhlas s jejich zpracováním. S doplňkovými daty u každé služby (daty nad rámec společných registračních údajů, např. k adrese nemovitosti, kterou prodáváte na serveru Sreality.cz) pracujeme tak, že se k nim bez vašeho dodatečného souhlasu nedostane jiná služba než ta, které jste údaje poskytli. Stejně tak k nim nemá přístup administrátor jiné služby či kdokoli jiný, kdo nemá oprávnění právě s těmito údaji pracovat. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě plnění smlouvy mezi společností Seznam.cz a vámi.

Online formuláře:

Jedná se o evidenci vyplněných dat do formulářů a kolonek v rámci našich služeb, např. zadaná poptávka po nemovitosti na službě Sreality.cz. Data jsou zpracovávána na základě plnění smlouvy s cílem poskytnutí požadované služby v míře a rozsahu definované každou z nich.

ve smluvních podmínkách a v informaci o zásadách zpracování osobních údajů
ve smluvních podmínkách a v informaci o zásadách zpracování osobních údajů

Vždy však v souladu se skutečnostmi, které jsou uvedeny ve smluvních podmínkách a v informaci o zásadách zpracování osobních údajů, dojde-li v rámci služby k jejich sběru. Kompletní přehled sbíraných informací naleznete u každé služby, souhrnně pak zde. Zpracování dat proběhne pro splnění či uzavření vzniklého závazku vůči vám.

Komunikace s administrátorem služby:

V Seznam.cz komunikujeme otevřeně. Interně i navenek. Ve vztahu k obchodním partnerům i jednotlivým uživatelům služeb. Proto kromě obecné technické podpory nabízí řada našich služeb i samostatný komunikační kanál pro řešení vašich dotazů a připomínek. Pokud budeme zpracovávat vaše osobní údaje (ať už z vyplněného formuláře, zaslané e-mailem či sdělené v rámci telefonického hovoru nebo online chatu), nakládání s nimi vždy opíráme o právní základ v podobě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány k vyřízení vašeho požadavku a po jeho splnění dochází v rámci stanovených lhůt (např. pro případné pokračování komunikace či vznesení připomínky k jejímu průběhu) k jejich archivaci.

Osobní údaje nezbytné k zajištění funkčnosti dané služby:

Pro zajištění funkčnosti vybraných služeb je zpracování vašich osobních dat nezbytné. Pokud si např. chcete naplánovat službou Mapy.cz trasu a nechat se do zvoleného cíle vaší cesty navigovat, neobejde se tato služba bez identifikace vaší lokace prostřednictvím GPS souřadnic. Bez sledování aktuální polohy nelze zmíněnou službu poskytnout. Povolit nám využívání této informace je pouze na vás. My tyto údaje zpracujeme na základě právního titulu plnění smlouvy. Zpracování dat pak proběhne pro splnění či uzavření vzniklého závazku vůči vám.

Data z instalací našich služeb:

Před rozvojem mobilních aplikací mohli uživatelé většinu našich služeb využívat bez nutnosti cokoli fyzicky instalovat do svého koncového zařízení. U vybraných desktopových služeb typu internetového prohlížeče (Prohlížeč Seznam.cz) a všech mobilních služeb Seznam.cz se dnes bez stažení aplikace uživatel neobejde. V tomto případě pracujeme s údaji v podobě unikátního kódu dané instalace (existuje-li), IP adresy koncového zařízení, vystavených souborů cookies a informacemi o způsobu využívání daných dat. Činíme tak v souladu s právním základem v podobě plnění smlouvy a s cílem zajistit vám funkcionalitu zvolené služby. S konkrétními údaji (obsahem), které vznikají vaší aktivitou v rámci služby nepracujeme. Získaná data nevyužíváme nad rámec naplnění tohoto závazku (zpracování tedy neprobíhá pro dosažení jiných účelů). Zpracování dat proběhne pro splnění či uzavření vzniklého závazku vůči vám.

Přímý souhlas s námi poskytovanou službou:

Nad rámec služeb, kterými vám přinášíme informace, moderní digitální obsah a poskytujeme nástroje pro řešení řady běžných situací (nákup a prodej nemovitosti, auta či použitého zboží apod.), máme možnost s vámi navázat užší kontakt. A to jak přímým zapojením do aktivit Seznam.cz, zasíláním našich marketingových a obchodních sdělení, případně personalizací obsahu služeb a reklamních sdělení. Vždy ale na základě právního titulu v podobě souhlasu se zpracováním osobních údajů a za podmínek stanovených Nařízením.

Údaje, které získáváme vaší aktivitou v rámci služeb Seznam.cz:
Informace k vydaným online identifikátorům:

Soubory cookies a další online identifikátory patří k nejvíce diskutovaným ve vztahu k Nařízení. Jde o krátké textové soubory, které vytvoří navštívené webové stránky a prostřednictvím prohlížeče se uloží do vašeho zařízení. Cookies primárně obsahují informace o nastaveních souvisejících s navštívenou webovou stránkou (např. zvolený jazyk, informace o přihlášení nebo o preferované předvolbě v rámci navštívené webové stránky). Když se na ni vrátíte, prohlížeč jí vrátí identifikátory, které má u vás s danou stránkou spojené. Stránka si tak zachová vaše nastavení. Cookies mohou být uloženy jen tehdy, pokud jim to sami umožníte. K provozu našich služeb používáme různé typy cookies, které si můžete zobrazit a spravovat ve vašem prohlížeči.

Jsou tři základní kategorie souborů cookies: reklamní, identifikační a technické. Každá služba si je nastavuje sama. Např. WeatherLocality cookies slouží k zapamatování vaší lokality v boxíku počasí na naší homepage, sznRenderingMode cookies udává, zda je prohlížeč schopen vykreslit celý JavaScript bez chyb.

Informace o konkrétních zařízení, prostřednictvím kterých využíváte naše služby:

Ať už používáte desktop, chytrý mobilní telefon, tablet nebo zařízení kombinujete dle aktuální potřeby, preferujete operační systém jednoho výrobce. V Seznam.cz chceme vždy doručit službu vyvinutou pro konkrétní druh a operační systém koncového zařízení. K tomu potřebujeme vědět, s jakým zařízením má daná služba co do činění. V praxi jde tedy o to, pro jaký operační systém se má naše grafika vykreslit, přes jaký prohlížeč bude zobrazována, jak má dané zařízení nastavenou „politiku ochrany osobních údajů“, z jaké IP adresy k naší službě přistupuje, v jakém jazykovém a časovém pásmu se koncové zařízení nachází apod. Neméně důležité jsou také informace o událostech typu „selhání systému“ a další obecné činnosti.

Informace z webů a služeb, které využívají naše služby
Informace z webů a služeb, které využívají naše služby

Informace z webů a služeb, které využívají naše služby:

Seznam.cz provozuje celou řadu služeb, včetně reklamního systému Sklik. Jeho prostřednictvím umožňujeme zobrazení reklamy ve výsledcích vyhledávání na Seznam.cz a na nejnavštěvovanějších webech českého internetu. V případě webů a aplikací třetích stran, které využívají služby našeho reklamního systému, máme také možnost shromažďovat informace z těchto zdrojů. V zásadě se jedná o informace o navštívené stránce a způsobu jejího využívání. Díky těmto informacím jsme schopni doručovat výrazně relevantnější reklamní sdělení. Tím výrazně snižujeme míru nežádoucí reklamy a znatelně tak zlepšujeme uživatelský zážitek při návštěvách webů. Pokud nám k tomu nedáte výslovný souhlas, získané informace nespojujeme s konkrétními uživatelskými účty, takže zůstávají zcela anonymní.

Informace z fanouškovských stránek na sociálních sítích:

Na našich službách máme umístěná tlačítka a nástroje sociálních sítích Facebook, Instagram, LinkedIn a Twitter, Flickr, Youtube a Pinterest. Nikdy nezpracováváme osobní a další údaje návštěvníků fanouškovských stránek jinak, než jak připouští nastavení jednotlivých sociálních sítí, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas.

fanouškovské stránky Seznamu
fanouškovské stránky Seznamu

Za obsah dodaný na fanouškovské stránky Seznamu uživateli (např. komentáře pod články) jsou primárně odpovědní jednotliví uživatelé, případně provozovatel dané sociální sítě; pokud však zašlete upozornění na závadný obsah takových příspěvků, budeme to řádně řešit.

V rámci našich fanouškovských stránek se o vás dovídáme pouze údaje, které nám poskytne příslušná sociální síť nebo vy osobně v případě, že budete komentovat či označíte některý náš článek či obsah, nebo nám zašlete zprávu. Vaše údaje nijak neobohacujeme o údaje z vašich profilů na dané síti, vyjma případné návštěvy Vašeho profilu na síti LinkedIn za účelem zjištění, zda váš pracovní profil vámi na této síti zveřejněný odpovídá našim požadavkům.