Středověká architektura na slovensku Dechtice

Vznik: asi kolem roku 1172

Poloha: v areálu hřbitova na svahu na okraji obce

Stručný popis: cihlová románská rotunda s půlkruhový zakončenou apsidou a západní barokní věží

Historie:

Středověká architektura na slovensku Dechtice
Středověká architektura na slovensku Dechtice

Rotundu v Dechticích postavili z cihel ve vyvýšené poloze na svahu a její výstavba se datuje rokem 1172, který se uvádí v kanonické vizitaci z roku 1782. Stavitelé se zřejmě inspirovali italskou architekturou.
V původní podobě ji tvořila loď navenek obdélníkového, uvnitř však ne zcela pravidelného kruhového půdorysu (průměr 6,25 až 6,40 metru), zaklenuta zděnou kopulí. Svatyni představovala protáhlá půlkruhový zakončena apsida.
V druhé polovině 13. století byla rotunda vyzdobena ještě pozdně freskami v tzv. lámaném stylu, další malby přibyly v apsidě v 14. století.
Prvními stavebními úpravami prošla rotunda v období pozdní gotiky, ale zásadní změnu přinesl až rok 1741, kdy byla barokně přestavěna a nabyla dnešní podobu. K západnímu průčelí byla dostavěna věž, na západní straně lodi v roce 1756 přibyla zděná tribuna. Také se přestal používat původní jižní portál a byl vytvořen nový ze západní strany přes podvežie. Loď byla osvětlena malým oknem na jižní straně lodi v místě, kde byl obvodová zeď nejtenčí.
Při rekonstrukci, která začala v roce 1932, bylo toto okno zvětšené. Během této obnovy byly rovněž odkryty fresky v lodi i apsidě.
Koncem druhé světové války dostala barokní věž přímý zásah dělostřeleckým granátem do horní části. Odstřelen byla západní a téměř celá jižní stěna i část východní stěny, přesto va však nezhroutila. Hned v roce 1945 byla opravena.
Celý kostel byl obnoven v letech 1985 – 86 av roce 1991 byla dokončena obnova vnitřního zařízení, včetně barokního oltáře. V roce 2010 se uskutečnil archeologický a architektonicko-historický výzkum stavby. V rámci něj byly mj odkryty několik úrovní cihlových dlažeb, původní ležela v hloubce 50 cm pod nynější. V posledních letech se realizuje komplexní obnova (nová dlažba, fasáda věže, průzkum a restaurování nástěnných maleb v interiéru a exteriérových fasád lodě a apsidy).

Zajímavosti:
– Zvenku vypadá rotunda jako běžný kostel s věží, obdélníkovou lodí a apsidou. Někteří odborníci však v této souvislosti zpochybňují zařazení stavby mezi rotundy a považují ji za jednolodní kostelík s válcovou lodí zaklenutou kopulí.
– Důkazem, že obdélníkový tvar lodě v exteriéru není výsledkem dodatečné přestavby, je románský portál, který částečně vystupuje z jižní stěny lodi a plně respektuje její zdivo.
– V období pozdní gotiky byl do tohoto románského portálu vložen menší, zakončený lomeným obloukem. Stavitelé ho navíc nevložili rovnoběžně s vnější fasádou, ale šikmo, takže zčásti kopíruje oblouk vnitřního oválného prostoru.
– Exteriér apsidy byl původně zdobený na Slovensku unikátními vodorovnými pásy z tvarovaných cihel. Odborníci kladou původ takové výzdoby do Itálie. V pozdějším období byly fasády upraveny a namalovali na ně iluzívnu kvádrováním.
– Horní část apsidy a jižní stěny lodi zdobí poměrně vysoký zuborez s malovanou výzdobou.
– Na východní straně apsidy se zachovalo původní kruhové okno.
– Válcový prostor lodi je zaklenut cihlovou kopulí, která by mohla být nejstarší dochovanou klenbou lodě na našem území.
– Výzkum interiéru odkryl sedile v lodi.
– Vzácné pozdně fresky se zachovaly v podobě pásu maleb, zachycujících výjevy ze života Krista od jeho narození přes křest, bičování, křížovou cestu a ukřižování. Součástí je i stylizovaný Strom života, při kterém klečí zřejmě donátor stavby. Představují na Slovensku velmi ojedinělý příklad tehdejšího tzv. lámaného stylu.
– Velmi netradičně dnes působí malba zejména kvůli tmavé pleti Panny Marie i dalších postav. Románský umělec podle všeho nenamícháte kvalitní červenou barvu, která tak postupně zčernalé. Rovněž neobvyklé je zobrazení Jana Křtitele při Ježíšově křtu v kněžském ornáty a nikoli v typické kůži.
– Malby obsahují i ​​několik prvků františkánské spitituality, včetně vyobrazení samotného sv. Františka jako rytíře se stigmaty ve scéně neseného kříže.
– Starší prameny zmiňují i ​​románskou výzdobu stěn apsidy v podobě řady apoštolů (podobně jako v Žilině-Rudina).
– Další freska na jižní stěně apsidy zobrazuje výjev s nevěřícím Tomášem, který odborníci datují do 14. století.
– Ve východní části jižní stěny byly okryté zbytky nástěnné malby sv. Kryštofa.
– Z románského období pochází i spodní část náhrobního kamene s rytinou základny kříže. Nachází se v interiéru kostelíka. Další náhrobní kámen z 18. století je osazen v dlažbě před svatyní. Je možné, že jde o druhotně použitý náhrobní kámen z gotického období.
– V jižní části lodi je prezentován objev starších dlažeb.
– Pod kostelem je krypta, kde jsou pohřbeni členové zemanské rodiny Jackovičovcov.
– Zásah věže v druhé světové válce se měl podle tradovaného příběhu „podařit“ ruským vojákům ze sousední vesnice Kátlovce, vzdálené přibližně tři kilometry, kteří stříleli na stanoviště Němců na věži.
– V lesích nad obcí stojí Katarínka, malebná zřícenina františkánského kláštera ze 17. století, který postavili s využití starší gotické kaple. Středověké kostelíky stojí iv okolních obcích Chtelnica, Trstín a Dolní Dubové.

Současný stav: Kostelík patří pod obec. Je v poměrně dobrém stavu. V posledních letech proběhla výměna podlahy, obnova fasády věže av roce 2015 se realizoval výzkum i obnova fasády apsidy a lodi i interiéru, který přinesl několik zásadní objevy. Navštívili jsme ho v květnu 2009, červnu 2010, březnu 2012, srpnu 2014 a říjnu 2015.

Bohoslužby: obvykle v 10.30 hod. na svátek Všech svatých (1. listopadu) a zpravidla o 14.30 na Památku zesnulých (2. listopad). Během roku jen příležitostně a na vyžádání. V roce 2015 bylo / je využívání kostelíka kvůli obnově omezené.

Praktické informace
Obec Dechtice leží asi 20 kilometrů severozápadně od Trnavy. Kostelík stojí na jejím severním okraji na svahu v areálu dodnes využívaného hřbitova. Kontakt na obecní úřad: 033/55 75 102.
GPS: 48.551763758, 17.594620585

Středověku architektura na slovensku – kostelík Šámot

Vznik: kolem roku 1260

Poloha: na malé vyvýšenině při poli na okraji zástavby

Stručný popis: románský cihlový kostelík s obdélníkovou lodí, prodlouženou půlkruhový ukončenou apsidou a severní sakristií.

Středověku architektura na slovensku - kostelík Šámot
Středověku architektura na slovensku – kostelík Šámot

Historie
Kostelík zde postavili jako typickou pozdně stavbu kolem roku 1260, v období, kdy vznikly i další románské stavby v okolí (Hamuliakovo, Kalinkovo ​​či Mierovo). Archeologický výzkum ukázal, že v okolí se nacházela středověká osada a hřbitov (12. – 16. stol.).
V 19. století přestal kostelík plnit svou původní funkci a sv. mše se tu slavily jen jednou do roka, na svátek patronky chrámu sv. Margity. Poslední se měla uskutečnit v roce 1927.

Středověku architektura na slovensku - kostelík Šámot
Středověku architektura na slovensku – kostelík Šámot

Po nástupu komunistů k moci objekt sloužil od roku 1950 třicet let jako sklad obilí. V letech 1983 – 84 byl kostelík opraven – byla zajištěna statika objektu, obnovené fasády a vyměněn dřevěný strop.
V roce 1995 kostelík Žitnoostrovské muzeum v Dunajské Stredě odevzdalo v rámci restitucí Římskokatolické církve, i když ho plánovalo využít jako lapidárium. V nedávných letech se objevilo několik aktivit na obnovu objektu, zatím však žádná nebyla dotažena do úspěšného konce.

Zajímavosti
– Kostelík zaujme svou polohou, zdánlivě opuštěnou na okraji obce, což ještě umocňuje fakt, že již neslouží pro bohoslužebné účely a není v něm žádné vnitřní vybavení.
– Stavba se díky zániku osídlení ve středověku zachovala v prakticky nezměněné podobě bez pozdějších zásahů a přístaveb.
– Jako jeden z mála kostelíků na Slovensku má původní románskou sakristie, nevelkých rozměrů.
– Románské štěrbinové okna se zachovaly na jižní stěně lodi, apsidě i sakristii. Pod korunní římsou zdí apsidy i lodě je jako ozdobný prvek použitý zuborez.
– Půlkruhový zakončená apsida už svým řešením naznačuje proměny, které inspirovala klášterní architektura a možná i změna liturgie. Před typicky románskou apsidu byl v zájmu zvětšení prostoru svatyně vložen chór obdélníkového půdorysu, který v exteriéru není přiznán, na rozdíl od kostelíků v Žilině-Rudina, Malé Bare či Gemerská Jablonci.
– Zaklenuta svatyně již naznačuje příchod gotického slohu. Chór má samostatnou křížovou žebrovou klenbu bez svorníku. Stejně ani samotné půlkruhové zakončení apsidy již není zaklenutý typickou konchou, ale má jednoduchou klenbu s trochu poli.
– Podle některých autorů měl původně kostelík na západní straně představeny věž; svědčit o tom mají stopy na západním průčelí.
– Původní románský portál na jižní straně byl zazděn a nahrazen západním vstupem, v interiéru je však odkrytý a také na vnější fasádě vidět jeho obrysy.
– Na pravo od dnešního vstupu je ve zdi lodi zazděna hrubě opracovaná kamenná nádrž z románského období. Původně šlo asi o křtitelnici, od 2. poloviny 19. století sloužila už jako svätenica.
– V severní stěně apsidy je jednoduché pastoforium v ​​podobě lichoběžníkové niky.
– Na stěnách kostelíka se zachovaly středověké malby, jsou však zatřené a čekají na restaurování. Prosvítá jen několik konsekračných křížů.
– Virtuální prohlídka na virtualtravel.sk.
– Apsida kostelíka se v červnu 2011 stala místem improvizovaného křtu stránky Apsida.sk :).
– Středověké kostely najdeme iv blízkém Šamoríně, Hamuliakovo, mírové či Alžbětině Dvoře.

Současný stav
Kostelík patří Římskokatolické církve, pod děkanát v Šamoríně. Zatím nemá využití, přičemž trochu doplácí na svou polohu. Románská stavba tak zarostla keři a plevelem. Je ještě v poměrně dobrém stavu, střechu apsidy už však museli opravovat (byla nově pokryta plechem). V roce 2013 vznikla iniciativa na obnovu objektu podpořena Nadací Templomos, přičemž se začalo s čištěním jeho okolí od náletové vegetace, tento velkoryse pojatý projekt se však nepodařilo realizovat. Dřevěná střešní věžička se začala povážlivě naklánět, proto musela být v létě 2015 sejmuta. Tyto práce se udály v rámci stávajícího projektu obnovy realizovaného RKC farností v Šamoríně. Kostelík jsme navštívili v létě 2005, září 2007, červenci a říjnu 2008, v lednu 2009, červnu 2011, květnu 2013 a říjnu 2015.

Bohoslužby: ne

Praktické informace
Kostelík se nachází na okraji obce, bývalého Majera, cca 3 km severně od Mléčná, městské části Šamorína. Cesta k němu vede od Mléčná směrem na sever přes část Bučuháza. Až ke kostelíku vede asfaltová cesta, takže je snadno přístupný i pro motoristy a cyklisty (i koloběžkáře) ze strany od Šamorína i Kvetoslavově.
GPS: 48.03350261, 17.349954844

Prodej bytu 2kk Praha 10, Strašnice

gutovka

Prodej zrekonstruovaného bytu 2+kk 60m2/balkón v ulici Nedvězská, Praha 10 – Strašnice, v 1. patře nízkopodlažního cihlového domu (pouze 2 byty na patře), OV vlastnictví, orientace bytu S a J. Výhled do parku, velmi klidné prostředí. K bytu náleží dobře zabezpečený sklep a možnost využití kočárkárny pro uschování kola. Dům prošel rekonstrukcí (střecha, plastová okna, venkovní dveře, stoupačky). Bezproblémové parkování u domu. Velmi dobrá dostupnost do centra – 2 minuty chůze od vchodu zastávka tram č. 22 a 26. Metro Skalka nebo Strašnická do 6 min chůze od domu. Výhodná poloha pro bezproblémový nájezd na jižní spojku. Dobrá občanská vybavenost v okolí – potraviny, lékárna, školka, ZŠ, gymnázium, restaurace. Velká šatní skříň nebo některé kusy nábytku je možné mít v ceně bytu. Prodej přímo od majitele. !!!RK NEVOLAT!!!

Prodej bytu 3+1 v Praze 2 Vinohradech, Římská