Jaké jsou požadavky při dovozu a distribuci hraček na trh SR?

Problematika bezpečnosti hraček, tedy bezpečnostní požadavky na hračky, postupy posuzování shody, povinnosti hospodářských subjektů jakož i působnost orgánu dohledu upravuje zákon č. 78/2012 Sb., O bezpečnosti hraček a o změně zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). V roce 2013 se měnil a doplňoval zákonem č. 140/2013 Sb. a byla vydána Vyhláška MH SR č. 225/2013 Sb., Kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 78/2012 Sb. Uvedenými právními předpisy byla do právního řádu ČR transponována Směrnice EP a Rady 2009/48 / ES o bezpečnosti hraček. Dohled nad dodržováním povinností hospodářských subjektů stanovených tímto zákonem provádí Slovenská obchodní inspekce.

Jaké jsou požadavky při dovozu a distribuci hraček na trh SR?
Jaké jsou požadavky při dovozu a distribuci hraček na trh SR?

Zákon se vztahuje na produkty uvedené na trh po 20. červenci 2011, které splňují definici hračky – výrobek navržený nebo určený, výlučně nebo částečně, na hraní dítěte do věku 14 let. Výrobek tedy nemusí být výlučně určen na hraní, aby se považoval za hračku, ale může plnit i jiné funkce.

Povinnosti dovozce jsou stanoveny v §6 zákona. Dovozce nesmí uvést na trh hračku pokud:

hračka nesplňuje bezpečnostní požadavky stanovené tímto zákonem; výrobce nepřipravil technickou dokumentaci, neprovedl posouzení shody, nevydal ES prohlášení o shodě, neumístil označení CE, neuvedl své jméno a adresu a údaj umožňující identifikaci hračky; výrobce nedodal k hračce bezpečnostní pokyny a upozornění a návody k použití pokud to charakter hračky vyžaduje.

hračka nesplňuje bezpečnostní požadavky stanovené tímto zákonem
hračka nesplňuje bezpečnostní požadavky stanovené tímto zákonem

Dovozce, mimo jiné, je povinen před uvedením hračky na trh:

uvést na hračce nebo na jejím obalu své obchodní jméno a adresu; zajistit, aby byly k hračce dodány bezpečnostní pokyny, upozornění a návody k použití v českém jazyce; uchovávat kopii ES prohlášení o shodě 10 let od uvedení hračky na trh a na žádost orgánu dozoru zpřístupnit technickou dokumentaci k hračce; určit na žádost orgánu dozoru subjekt, který mu hračku dodal a subjekt, kterému hračku dodal.
Povinnosti distributora jsou stanoveny v § 7 zákona. Distributor nesmí zpřístupnit hračku na trhu pokud:

není na hračce umístěno označení CE, nebo je umístěno nesprávné; nejsou k hračce dodány bezpečnostní pokyny, upozornění a návody k použití v českém jazyce; výrobce a dovozce neuvedl na hračce nebo na jejím obalu své obchodní jméno a adresu; ví nebo by měl vědět, že hračka nesplňuje bezpečnostní požadavky.
Distributor, mimo jiné, je povinen

poskytnout na základě odůvodněné žádosti orgánu dohledu informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody hračky v jazyce; určit na žádost orgánu dozoru subjekt, který mu hračku dodal.
Slovenská obchodní inspekce při dohledu kontroluje, zda dovozci a distributoři (dodavatelé a prodejci) dodržují povinnosti stanovené tímto zákonem. Zjišťuje zda jsou hračky označeny požadovanými údaji, upozorněními, bezpečnostními pokyny a zda jsou k nim přiloženy návody k použití, pokud to charakter hračky vyžaduje.

bezpečné používání hračky
bezpečné používání hračky

Pokud je to nutné pro bezpečné používání hračky v upozornění se uvedou omezení použití hračky, minimální nebo maximální věk dítěte, popis schopností dítěte potřebných k použití hračky, maximální nebo minimální hmotnost dítěte, případně požadavek na zajištění použití hračky pouze pod dohledem dospělé osoby. Před textem upozornění se vždy uvede slovo „Upozornění“. Pokud upozornění odporuje určenému použití hračky s ohledem na její funkce, rozměry a charakteristiku, zakazuje se jeho uvedení. Například pokud je hračka určená pro děti do 3 let v souladu s jejími funkcemi a rozměry (např. Chrastítka, kousátka, měkké textilní hračky, hračky do vany apod.), Zakazuje se uvedení upozornění „Nevhodné pro děti do 3 let“.

V souladu s § 28 zákona SOI při kontrole bude všechny hračky považovány za uvedené na trh po 20. červenci 2011, tedy že musí splňovat požadavky zákona. V případě, že hračky byly uvedeny na trh před tímto datem, kontrolovaná osoba musí tuto skutečnost prokázat.