charakteristiky klimatu

Klima je definována jako dlouhodobý režim počasí podmíněný energetickou
bilancí, cirkulací atmosféry, charakterem aktivního povrchu a atropogénnymi
(Lidskými) činnostmi.

charakteristiky klimatu
charakteristiky klimatu

Podnebí dané oblasti se vyznačuje určitou stálostí, která
spočívá v tom, že statistické charakteristiky klimatických prvků, vypočítané za různé dlouhé časové období (nejčastěji 30 let) se poměrně málo liší. To však nevylučuje významné změny klimatu, ke kterým došlo v průběhu geologických epoch Země, ale ani mírnější výkyvy klimatu v průběhu kratších časových etap. V této spojitosti možná rozlišovat dva základní pojmy (ANTAL, Špánik, 2004):
• klimatické změny, čili kolísání a proměnlivost klimatu, kterými se rozumí pouze
změny, které mají přirozený původ a existují nezávisle na aktivit člověka,
• klimatická změna nebo změna klimatu, kterou se rozumí taková změna klimatu, která je zapříčiněna antropogenní podmíněným růstem skleníkového efektu atmosféry.