Zemědělství je v České republice velmi rozvinuté

Zemědělská velkovýroba je v české republice na velmi vysoké úrovni. Rostlinná i živočišná výroba se odehrává téměř výhradně ve velkém. Několika hektarové osevy polí jsou standardem, které nám zanechalo socialistické zemědělství velkovýroby.

Zemědělství je v České republice velmi rozvinuté
Zemědělství je v České republice velmi rozvinuté

Dramatický rozvoj lidské společnosti, explozivní nárůst populace, zvyšování rozsahu a vlivu člověka na životní prostředí staví civilizaci před závažné rozhodnutí: Jak dál?

Znečištění ovzduší, půdy a vody jakož i další problémy přerostly místní rámec a jsou vážným ohrožením pro život na Zemi. Příroda nezná administrativní hranice. Toxický odpad v řekách ničí život v místě jeho vypouštění, ale i prostředí vzdálené stovky kilometrů od místa znečištění. Emise z továrních komínů způsobují devastaci přírodních lokalit v nejvzdálenějších koutech planety. Proto spojení sil v zájmu záchrany přírody i člověka na mezinárodní úrovni je naléhavější než doposud.

Nabídka hypotéky

Zemědělská velkovýroba
Zemědělská velkovýroba

Jedinou cestou trvale udržitelného života je harmonizace požadavků na ochranu životního prostředí a ekonomického rozvoje země. Cílem je rozumné využívání přírodních zdrojů v mezích jejich ekologické únosnosti.

Cíle ekologického zemědělství:

– minimalizovat všechny formy znečištění, jež pochází ze zemědělské výroby, zpracování a distribuce produktů
v co největší míře využívat recyklovatelné a mnohonásobně použitelné materiály na farmách při výrobě, zpracování a distribuci
– využívat v maximální míře obnovitelné zdroje místních zemědělských systémů
hospodařením se snažit o co nejuzavřenější systém oběhu organické hmoty a živin (koloběh prvků)
– používání takových způsobů hospodaření, které podporují rozvoj půdních mikroorganismů, fauny a flóry a podporují tak fungování biogeochemických cyklů
– vytvořit takové podmínky hospodářským zvířatům, které odpovídají jejich přirozeným fyziologickým a etologickým potřebám a kondici
– udržet a dlouhodobě podporovat úrodnost půdy
– podporovat biologickou rozmanitost zemědělských ekosystémů a jejich okolí včetně ochrany stanovišť volně žijících rostlin a živočichů
– produkovat dostatečné množství potravin s vysokou nutriční hodnotou (není principiálním účelem hospodaření)
– v souladu s listinou lidských práv OSN zajistit ekologickým zemědělcům dostatečný příjem, uspokojení základních potřeb a pracovního vyžití se, včetně bezpečného pracovního prostředí
– zvýšit důraz na uznání EP jako odvětví s významným sociálním a ekologickým dopadem na společnost

Snížení úrokové sazby mimo fixaci

Jak je na tom zemědělství v okolních zemích?

Obsah živin v půdě pod cukrovou řepu

K základním stabilizačním faktorem dosažené produkce a kvality řepy cukrové patří výživa a hnojení. Vzhledem ke skutečnosti, že tato plodina přijímá hlavní část živin z půdy, je třeba zajišťovat půdní úrodnost především reprodukcí organické hmoty v půdě, vytvářením vhodné půdní reakce a přiměřených zásob fosforu, draslíku a hořčíku.

Obsah živin v půdě
Obsah živin v půdě

Od počátku 90. let je na Slovensku v důsledku poklesu dávek minerálního hnojení zřejmá negativní bilance živin na orné půdě. Snižování dávek živin v podobě organického hnojení a průmyslových hnojiv nese s sebou riziko zhoršování půdních vlastností, zvyšování půdní kyselosti, zhoršování fyzikálních a biochemických vlastností půd. Redukcí hnojiv dochází k silnému poklesu produkce, která je výrazná hlavně při méně úrodných půdách. Při snížení přístupného fosforu v půdách pod 30 mg.kg-1 (stanovené klasickou metodou – Mehlicha II.) Dochází již bez fosforečného hnojení k poklesu sklizní řepy cukrové o 4 – 11%. Při obsahu draslíku 70-90 mg.kg-1 (Mehlicha II.) Se bez dlouhodobého draselného hnojení snižuje produkce o 7 – 11%. Dlouhodobý přívod draslíku i fosforu má značný vliv na kvalitu řepy cukrové.

přívod draslíku i fosforu má značný vliv na kvalitu řepy cukrové
přívod draslíku i fosforu má značný vliv na kvalitu řepy cukrové

Řepa cukrová čerpá fosfor v průběhu celého vegetačního období, zvláště v počátečních fázích růstu a vývinu, kdy fosfor ovlivňuje vývin listového aparátu a kořenového systému. Později fosfor pozitivně ovlivňuje akumulaci cukru a vyzrávání řepy. Při jeho nedostatku se zpomalují metabolické procesy, dýchání a celkový růst. U starších rostlinách se nedostatek projevuje žloutnutím listů. Nedostatek fosforu se projevuje zejména při nízkých teplotách, kdy se snižuje jeho příjem. Draslík hraje důležitou roli při látkové výměně, tvorbě, transportu a akumulaci cukru. Při jeho nedostatku se snižuje úroda i kvalita (cukernatost). Je třeba si uvědomit, že pokud nejsou půdy dobře zásobené přístupným draslíkem a fosforem, neměli bychom hnojení těmito živinami omezovat. Týká se to zejména půd s vyšším obsahem jílu. S vyjmenováváním významu dalších živin není třeba pokračovat.

Výměry parcel byly v širokém rozmezí od 2 po 135 ha
Výměry parcel byly v širokém rozmezí od 2 po 135 ha

Cílem tohoto příspěvku je poukázat na hodnoty zásobenosti těch půd živinami, na kterých jsme pro řepu cukrovou dlouhodobě prováděly rozbory půdy a navrhovali optimální dávky jednotlivých živin. Vcelku jde o 10-letý časový řadu zachycující období 1994/5 – 2003/4, při průměru 1706 ha analyzované půdy ročně (873-2472 ha). Průměrný počet ročně analyzovaných parcel byl 53 (40-81) při průměrné výměře 32 ha (roční průměry 17 – 46 ha). Výměry parcel byly v širokém rozmezí od 2 po 135 ha. Jde o ornou půdu v ​​kukuřičné a řepařské výrobní oblasti východoslovenského a středoslovenského regionu. V předkládané práci vyhodnocujeme databázi 10720 exaktních údajů, vytvořenou v průběhu zmíněného desetiletí.

Pro stanovení půdních živin a následné doporučení výživy řepy cukrové byla využita metoda elektroultrafiltrácie. Optimalizovat hnojení dusíkem se Kalkulovalo s plánovanou s průměrnou úrodou 38 t.ha-1. V převážné většině případů (98%) jsme kalkulovali s plánovanou úrodou 40 t.ha-1 (individuálně podle producentů 35-60 t.ha-1) bulev a konstantní dávkou chlévské mrvy 40 t.ha-1.

Dávky dusíkatých hnojiv
Dávky dusíkatých hnojiv

Dávky dusíkatých hnojiv se určují bilančně, přičemž se zohledňuje plánovaná biologická úroda, množství dusíku v přístupné formě v půdním roztoku a potenciální zásobě, množství dusíku, které zůstalo v půdě v závislosti na pěstované předchozích porostů, případně meziplodiny a množství dusíku, které se uvolní z aplikovaných organických hnojiv. V případě vysokých obsahů přístupného dusíku v půdě se doporučuje udržovací hnojení aplikací dusíku na list. Koncentrace dusíku v půdním prostředí se vyskytovala v rozmezí 14 – 61 mg.kg-1 s průměrnou hodnotou 28 mg.kg-1. Individuální rozdíly parcel v obsahu dusíku v půdním roztoku byly obrovské, hodnoty se pohybovaly od 1,2 do 156 mg.kg-1.

Doporučené dávky dusíku pro podzimní výživu byly ve většině případů na nulové úrovni, až na ročníky 1996/7 a 1997/8, kdy se průměrně doporučilo 25, respektive 18 kg N.ha-1. Doporučené dávky dusíku pro předseťové hnojení řepy cukrové se pohybovaly v rozmezí 12 – 44 kg.ha-1 a pro dohnojenie na list v rozmezí 29 – 49 kg.ha-1. Průměrně na hektar bylo třeba dodat 35 kg.ha-1 N na jaře a dalších 41 kg.ha-1 N na list. Jde o roční průměry, absolutní čísla (parcely) byly širším rozmezí (před setím 0 – 90 a na list 0 – 60 kgN.ha-1).

Dávky ostatních hnojiv při použití uvedené metody hnojení nejsou závislé od plánované sklizně, ale je třeba zajistit optimální hladinu živin (P, K, Mg, Ca) v půdě.

Optimální koncentrace fosforu závisí na poměru fosforu zjištěného v půdním roztoku (1. frakce) a v potenciální zásobě (2. frakce). Optimální koncentrace fosforu v půdním roztoku se pohybuje v rozmezí 13 – 21 mg.kg-1. Pokud zjištěná koncentrace fosforu v půdě je vyšší než optimální, je třeba realizovat udržovací hnojení. V případě, že koncentrace fosforu v půdě je nižší než optimální, je nutné dohnojenie na optimální hladinu, při zohlednění obsahu jílovitého podílu v půdě a množství fosforu dodaného z aplikovaných organických hnojiv. Zároveň je třeba zohlednit i maximální dávku fosforečných hnojiv. Koncentrace fosforu v půdním roztoku se vyskytovala v rozmezí 10 – 18 mg.kg-1 s průměrnou hodnotou 13 mg.kg-1 P. Podle parcel 0,48 – 122 mg.kg-1. Doporučené dávky fosforu pro hnojení řepy cukrové se pohybovaly v rozmezí 80 – 102 kg.ha-1 P2O5 s průměrnou dávkou 90 kg.ha-1 P2O5. Podobně jako v případě dusíku de o roční průměry, absolutní čísla byla v širším rozmezí 0 – 180 kg kg.ha-1 P2O5.

Dávka draselných hnojiv
Dávka draselných hnojiv

Podobně v případě draslíku bylo naším záměrem dosáhnout jeho optimální koncentraci v půdě. Dávka draselných hnojiv je závislá nejen na množství draslíku, ale i množství antagonisticky působících prvků (Ca, Mg) v půdním roztoku. Při dohnojení půdy na optimální hladinu se uvažuje se sorpční silou půdy a se spoustou draslíku dodaného z organických hnojiv. Při nízkém obsahu vápníku a hořčíku se může optimální koncentrace draslíku v půdním roztoku vyskytovat v rozmezí 70 – 100 mg.kg-1, zatímco při vysokém obsahu vápníku a hořčíku může optimální koncentrace draslíku dosahovat hodnoty až 200 mg.kg-1. Koncentrace draslíku v půdním roztoku se vyskytovala v rozmezí 106 – 192 mg.kg-1 s průměrnou hodnotou 148 mg.kg-1, individuální parcely 15 – 959 mg.kg-1. Pro hnojení řepy cukrové bylo nutné realizovat hnojení dávkou 76 – 138 kg.ha-1 K2O, individuální 0 – 400 kg.ha-1 K2O. Průměrně doporučená dávka draslíku byla na úrovni 115 kg.ha-1 K2O.

I v současnosti se najdou některé půdy s velmi vysokými obsahy fosforu a draslíku. Pokud stanovena hodnota fosforu v půdě je vyšší o 10 mg.kg-1 od optimální a draslíku dosahuje vyšší hodnoty než 200 mg.kg-1 je třeba vynechat hnojení řepy cukrové těmito prvky.

Řepa cukrová má poměrně vysoké požadavky na hořčík a proto je nutné zajistit jeho optimální hladinu v půdě. Potřebné dávky hořčíku pro hnojení řepy cukrové se určí bilančně, přičemž se zohlední analyticky stanovený obsah hořčíku v půdě a jeho optimální hladina. Deficit hořčíku se může vyskytovat na lehkých půdách a v půdách s vysokým obsahem draslíku. Koncentrace hořčíku v půdním roztoku se meziročně vyskytovala v rozmezí 32 – 72 mg.kg-1 s průměrnou hodnotou 40 mg.kg-1, jednotlivé parcely 1,64 – 211 mg.kg-1. Průměrně doporučená dávka hořčíku byla 35 kg.ha-1 MgO, meziročně 4 – 60 kg.ha-1 a v závislosti na parcely se individuálně dávky pohybovaly v rozmezí 0 – 190 kg.ha-1 MgO.

Důležité místo v půdě patří vápníku, který trvale ovlivňuje půdní úrodnost. Metoda elektroultrafiltrácie doporučuje vápnění půdy v případě, pokud je obsah vápníku v první frakci nižší než 650 mg.kg-1. Požadované dávky CaO závisí od stanoveného obsahu vápníku v první frakci a od obsahu jílovitého podílu v půdě. Stanovený obsah vápníku v půdním roztoku se vyskytoval v rozmezí 258 – 404 mg.kg-1, průměrně 323 mg.kg-1. Podle parcel 60 – 1040 mg.kg-1. Pro vápnění půdy bylo meziročně třeba použít CaO ve formě mletého vápence v rozmezí 2,9 – 6,7 t.ha-1, podle parcel 0 – 8 t.ha-1. Průměrně doporučená dávka vápníku se pohybovala na úrovni 3,9 t.ha-1 CaO.

Zaplavené léto – milionové škody

Za uplynulých 5 měsíců vznikly následkem bouří škody za 8,6 milionů eur
Záplavy, vichřice a krupobití způsobily 9 600 pojistných událostí
Loňské povodně v Česku stály 10 miliard eur

milionové škody
milionové škody

Letošní léto nám přineslo více dešťových kapek než slunečních paprsků. Silné bouře byly na severním Slovensku v druhé polovině května a celý žilinský kraj včetně Vrátné doliny zůstal pod vodou na konci července. První srpnové dny vichřice způsobila stotisícové škody zejména v Bratislavě a jižní Slovensko postihly srážky v polovině srpna. Tyto přírodní živly způsobily obrovské škody na majetku.

Škoda 8 600 000 eur

Řádění počasí se začalo už na jaře. Ve středu 14. května Allianz – Slovenská pojišťovna evidovala stovku hlášení o škodách na majetku av následujících dnech jejich počet narostl až na tisíc. Nejvíce pojistných událostí se stalo v okresech Poprad, Liptovský Mikuláš a Sabinov. Následkem vichřice a silného deště klienti hlásili strženy střechy, komíny a okapové žlaby. Pováľané stromy zatarasili silnice a odtrhli dveře na osobních autech. Nejvíce škod bylo ve čtvrtek 15. května a během následující noci. Výše škod za pět dní byla více než 650 tisíc eur.

Hlášení pojistné události
15. 5. 2014, 17.30, Maria, Stará Ľubovňa
„Přes oběd jsem byla sama doma a slyšela jsem silný rachot na půdě. Vítr povalil komín, který udělal díru do střešní krytiny a propadl se na půdu. “

Na konci července zasáhl přírodní živel rovněž zejména severní Slovensko. Najkalamitnejšia situace nastala v pondělí 21. července. V žilinském kraji byly příčinami vzniku škod silný déšť, vichřice, záplavy a pády předmětů. Kromě katastrofy ve Vrátné dolině bouře napáchala škody i ve Zvolenu, v Čadci, Liptovském Mikuláši, Ružomberku a Spišské Nové Vsi. Zatopené zůstali chaty, rodinné domy, sklepy domů, zahrady a dvory. Bahno a skály zničili i desítky vozidel. Z vozidel ve Vrátné dolině zbyly jen vraky, několik z nich mělo v Allianz – České pojišťovně sjednáno havarijní pojištění, které kryje i riziko povodně a záplavy. Všem majitelům těchto vozidel Allianz – SP k dnešnímu dni již vyplatila pojistné plnění.
Bouře zničila i zrekonstruovanou kabinkovou lanovku Vrátna – Chleb, která je v údolí jednou z nejvyhledávanějších turistických atrakcí. Za 24 hodin v této oblíbené lokalitě vznikla škoda více než milion eur.

Hlášení pojistné události
23. 7. 2014, 10.25, Josef, Zvolenská Slatina
„V pondělí ráno nám silný déšť a spodní voda zaplavily sklep a blesk poškodil elektrické vedení v celém domě.“

Silná bouře se Slovenskou přehnala iv první srpnový týden. Na mnoha místech kanalizace nápor vody nezvládla a cesty byly pod vodou. V okresech Bratislava, Pezinok, Trnava a Piešťany bouři provázelo i krupobití. Ledovec způsobil škody na autech, ve vinicích zničil úrodu. Za prvních pět dní se výše škod vyšplhala na 500 tisíc eur.

Hlášení pojistné události
3. 8. 2014, 15.30, Pavel, Modra
„Vichřice vytrhla stovky kořenů révy. Velká část mé letošní úrody je zničena. “

Největší škody na majetku způsobily během uplynulých pěti měsíců tyto živelné události: blesk, krupobití, pád předmětů, povodeň, záplava a vichřice. „Klienti nám za uplynulé léto nahlásili 9 600 pojistných událostí způsobených přírodními živly. Je to dokonce nárůst o 35 procent oproti minulému roku, který byl následkem povodní také mimořádně škodní, „říká Jozef Hrdý, ředitel odboru likvidace pojistných událostí v Allianz – SP. „Celkem byla výše škod více než 8 600 000 eur, nejvíce škodných událostí jsme měli hlášených v okresech Žilina, Sabinov, Stará Ľubovňa, Košice a Bratislava,“ dodává Jozef Hrdý.
Deště pokračovaly iv posledních letních dnech. Na více místech západního Slovenska spadlo 50 až 100 mm srážek, v Myjavě až kolem 120 mm. Na několika meteorologických stanicích byly překonány maximálně historické zářijové úhrny srážek za 24 hodin. Za tři dny spadlo téměř 200 mm srážek. Je to dvaapůlkrát více než průměrně za celý měsíc září.
Deštivý celý rok?

V posledních měsících jsme si užili opravdu málo slunečných dnů. Oproti minulému letu, které bylo horké, byl letos deštník naším každodenním příslušenstvím. Čekají nás bouřky i do konce roku?
Bouře je jev, který se může vyskytnout během celého roku, ale její pravděpodobnost je vyšší v letním pololetí. „V souvislosti s výskytem bouří na našem území můžeme říci, že vzhledem k probíhající změnu klimatu bude v důsledku oteplování atmosféry přibývat vlhkost v atmosféře a ta se projeví intenzivnějšími bouřkovými jevy a srážkami s nimi souvisejícími,“ říká meteoroložka Miriam Jarošová. Silné srážky způsobovaly problémy na mnoha místech země iv polovině září. „Výrazné srážkové úhrny na velkou plochu Slovenska přináší i velkoprostorový tlakový útvar, tlaková níže, jejíž střed se nachází jižně od Slovenska,“ dodává Miriam Jarošová.

Jak si chránit majetek?

Pro případ živelní události je dobré mít svůj domov pojištěn, a to hlavně v lokalitách, kde nebezpečí hrozí nejvíce. Pojištění domácnosti v Allianz – SP kryje i rizika jako vichřice, krupobití, úder blesku, povodeň, záplava a jiné. Zájem o pojištění proti živelným událostem přetrvává a počasí dává pravidelně signály, že je to rozumný krok.
Pokud již k samotné škodě dojde, klient by měl ihned pojistnou událost nahlásit, a to buď telefonicky nebo přes mobilní aplikaci. Vždy je dobré udělat si vlastní fotodokumentaci. Až do rozhodnutí pojišťovny je třeba odložit si poškozenou věc nebo součástku. Škody, u kterých není nutné provést obhlídku, pojišťovna likviduje už do 24 hodin od jejich nahlášení. Pokud jsou však škody rozsáhlejší a jejich následky odstraňuje dodavatel, pojišťovna musí počkat na doložení dokladů o opravě. V takových případech Allianz – Slovenská pojišťovna poskytuje zálohu pojistného plnění, aby měl klient počáteční krytí nákladů na opravu.
Pozor na podmínky pojištění. Při odchodu z domu třeba vždy zkontrolovat, zda jsou řádně zavřená okna a zamčené dveře. Například, pokud do nemovitosti naprší přes otevřená okna, škody, které déšť na majetku způsobí, nejsou pojištěním kryty.

Obrovské ztráty

Změny ve struktuře klimatu a počasí dokáží extrémně ovlivnit živelné události ve světě. Ty se následně projevují třemi způsoby: intenzivní vichřice, povodně následkem silných nárazových dešťů a těžké období sucha. Za posledních 13 let se stalo až osm z deseti největších historických povodní. Celkem způsobili škodu za více než 100 miliard eur. Na druhém místě v desítce najškodovejších povodní je loňská povodeň v Česku av Německu. Pojistné ztráty byly ve výši 4,1 miliardy dolarů, což je 3,17 miliardy eur, a ekonomické ztráty se vyšplhaly až do výše 12,4 miliard eur.

Ekonomické důsledky ve světě

Představitelé stovky významných institucí se v létě sešli v Londýně na setkání AGCS (Allianz Global Corporate & Specialty – Allianz pojistitel korporátních a speciálních řešení řízení rizik), aby diskutovali o globálních problémech souvisejících s důsledky změny klimatu, rychlého tempa urbanizace a stále složitějších výrobních procesů. Dospěli k závěru, že vlády zemí a nadnárodní společnosti musí klást stále větší důraz na kontrolu vyhodnocování rizik souvisejících s předběžnými finančními ztrátami následkem živelních událostí. Při výzkumu by tedy měli brát v úvahu i klimatické změny. Dokonce i malá změna teploty, i jen o jeden stupeň, dokáže zvýšit úroveň rizika extrémních přírodních katastrof, jako jsou vlny veder, sucho a záplavy.

Bouřky zničily vinařům úrodu

Nečekané události každý rok postihnou i zemědělců. Živelná rizika mohou poškodit majetek, plodiny, případně zapříčinit uhynutí hospodářských zvířat či drůbeže. Jedním z produktů pojištění určeného zemědělcům je pojištění plodin. Minimalizuje následky nepředvídatelných událostí a zmírňuje jejich dopad na další hospodaření.

Bouřky zničily vinařům úrodu
Bouřky zničily vinařům úrodu

Bouřlivý révu

Během uplynulého léta postihly Slovensko silné bouřky. Vichřice, déšť a krupobití zemědělcům zničili dvory a vytopili domy. Zhroutila se stěna jedné hospodářské budovy a na dvou kravínech silný vítr strhl střechu. O život přišlo několik hospodářských zvířat, poškozené byly desítky ovocných sadů. Krupobití, jinak nazývané také ledovec, zničilo úrodu i vinařům.
„Na přelomu července a srpna způsobil ledovec našim klientům na révě značné škody. Hrozny bylo již ve fázi začátku zrání. Vedle poškození listů byly silně poškozeny třásně, jednotlivé bobule byly naražené i odříznuty, „říká Anton Jendek, vedoucí AGRO pojištění v Allianz – České pojišťovně. Vinaři hlásili škody na úrodě ve výši více než 140 tisíc eur. „Vzhledem k tomu, že následovalo období s nadměrnými srážkami, poškozené pletiva révy podléhaly zvýšenému riziku bílé hniloby a plísni šedé,“ dodává Anton Jendek.
Pojistit se dá proti mrazu i krupobití

V rámci pojištění plodin se Allianz – Slovenská pojišťovna zaměřuje i na pojištění révy pro případ poškození nebo zničení vybranými riziky. Mezi ně patří například zničení úrody ledovcem. Při tomto riziku se pojistné krytí poskytuje na období od vyhánění puků až do ukončení sklizně. V rámci pojištění révy je i možnost připojištění zimního a jarního mrazu s obdobím pojistné ochrany od 1. prosince před rokem sklizně do 20. června následujícího roku. Lze pojistit i nové neplodící výsadby révy a také na vinařské školky.
Kolik přeplatí pojišťovna?

Hodnotu sklizně vinice (pojistnou částku) si klient určuje sám. Počítá se prenásobením výměry vinohradu, objemu sklizně a její ceny. Spoluúčast pojištěného si také klient určí sám. U pojištění proti riziku ledovce, tedy krupobití, je standardem spoluúčast ve výši 20 procent z výše škody na poškozené parcele. Pojištěný si však může sjednat i pojištění se spoluúčastí 10 případně 5 procent.
Pojištění révy výrazně přispívá k zajištění finanční stability pěstitelů a respektuje specifika vinohradnictví. A dokonce, při pojištění révy mají zemědělci možnost čerpat podporu na pojistné z fondů Evropské unie, a to až ve výši 50 procent uhrazeného ročního pojistného prostřednictvím platební agentury České republiky.