Daňoví poradci Praha – Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí

Ing. KAREL RAISER
Daňový poradce (1338)
Slapy
+420 602 754 090
raiser@raisersro.cz

HELENA MELICHAROVÁ
Daňový poradce (2212)
Praha
+420 605 105 274
info@daneporadenstvi.cz

Ing. NADĚŽDA ZÍMOVÁ
Daňový poradce (692)
Kladno
724 137 134
aknot@aknot.cz

Ing. IVAN FUČÍK
Daňový poradce (3211)
Praha
296 578 300
fucik@stonline.sk

Ing. MARTIN TUČEK
Daňový poradce (152)
Jindřichův Hradec
+420 602 435 194
martin.tucek@moorestephens.cz

Ing. PETR HRUŠKA
Daňový poradce (40)
Praha
+420 604 921 705
phruska@ceskedane.cz

Ing. IVANA PAVLOVIČOVÁ
Daňový poradce (802)
Úvaly
+420 608 353 028 +420 281 982 468
802@kdpcr.org; dane.ip@centrum.czdane…

Mgr. EDITA ŠEVCOVICOVÁ
Daňový poradce (1840)
Praha
+420 296 578 300
edita.sevcovicova@fucik.cz

Ing. TOMÁŠ SLAVÍK
Daňový poradce (4490)
Brno
+420 226 203 700 +420 603 150 930
sekretariat@sluto.cz

Ing. ANDREA TURKOVÁ
Daňový poradce (4894)
Praha
+420 775 131 458
turkova@finpeko.cz

ČR – průměrná mzda ve 2Q2018 rostla o 8,6% na 31 851 Kč

Ve 2. čtvrtletí 2018 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 8,6 %, reálně se zvýšila o 6,2 %. Medián mezd činil 27 236 Kč.  

Ve 2. čtvrtletí 2018 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 31 851 Kč, což je o 2 515 Kč (8,6 %) více než ve stejném období roku 2017. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,3 %, reálně se tak mzda zvýšila o 6,2 %. Objem mezd vzrostl o 10,6 %, počet zaměstnanců o 1,9 %.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2018 po očištění od sezónních vlivů 2,0 %.

Medián mezd (27 236 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 9,4 %, u mužů dosáhl 29 782 Kč, u žen byl 24 514 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi  12 725 Kč a 51 576 Kč.

V 1. pololetí 2018 dosáhla průměrná mzda 31 062 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 450 Kč (8,6 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,1 %, reálně se mzda zvýšila o 6,4 %.

 

*)Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.
Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Na rozdíl od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, je medián nutné odvozovat ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo organizaci.
Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

Poznámky

Údaje jsou předběžné. Zpřesněné údaje budou k dispozici v prosinci 2018.

Zodpovědný vedoucí pracovník:  Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel. 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce, tel. 274 052 116, e-mail: jitka.erhartova@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování a modely ČSÚ, model ISPV
Termín ukončení zpracování: 22. 8. 2018
Navazující datová sada: 110024-18 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 2. čtvrtletí 2018

Termín zveřejnění další RI: 4. prosince 2018

Morální principy – Cesta ke štěstí: Nedělejte nic nelegálního

Morální principy – Cesta ke štěstí: Nedělejte nic nelegálního

„Morální principy – Cesta ke štěstí“ je průvodce k lepšímu životu založeném na zdravém rozumu, tvoří dvacet jedna univerzálních pravidel, která platí pro každého bez rozdílu rasy, barvy pleti či vyznání. Když se člověk řídí těmito principy a pomáhá v tom ostatním, může to zlepšit jeho vlastní přežití.
Podělte se o „Morální principy – Cestu ke štěstí“ se svojí rodinou, přáteli a kolegy a tím zlepšete svůj i jejich život.
„Morální principy – Cesta ke štěstí“ je k dostání i ve formě brožury, vázané knihy a DVD. Více na http://www.moralniprincipy.cz

Vývoj legislativy vázající se k SVJ a trocha historie

Vývoj legislativy vázající se k SVJ a trocha historie  

Spoluvlastnické vztahy mezi majiteli bytů a společných části budov ve kterých jsou byty umístěny řeší od roku 1994 zákon č. 72, který byl několikrát novelizován. Důvodem vzniku zákona 72/1994 byl, že musí existovat zákonná opora pro organizace, které se starají o bytové domy.

Vývoj legislativy vázající se k SVJ a trocha historie
Vývoj legislativy vázající se k SVJ a trocha historie

Celý vývoj byl nastartován společenskými změnami po roce 1989. V domách socializmi se o bytový fond staral stát prostřednictvím OPBH – Okresních podniků bytového hospodářství. Podniky OPBH vznikly k 1. lednu 1959 přetvořením do té doby existujících bytových a domovních správ. OPBH měli na starosti předávání přidělených prostor nájemníkům, udržování domovního fondu ve způsobilém stavu a zároveň zabezpečovali provoz výtahů v domě či provoz zařízení dodávající teplo a teplou užitkovou vodu. Dále vedli evidenci a konali pravidelné prohlídky domovního fondu. Po výstavbě nových domů tyto domy OPBH  přebírali do správy a současně se vyjadřoval k adaptacím, rekonstrukcím a modernizacím prováděným v bytech. OPBH dále pečovali o udržování pořádku a čistoty v domech i v přilehlých chodnících, dvorech či vnitroblocích. V jednotlivých objektech zajišťovali provozuschopné zařízení civilní obrany, pečoval o dodržování domovního řádu a zásad socialistického soužití v domech. OPBH vybírali (a případně též vymáhali) poplatky za užívání bytů i nebytových prostor a současně vybíral i za služby spojené s užíváním těchto prostor.

Základní činnosti vyplývající z povinností OPBH
Základní činnosti vyplývající z povinností OPBH

Z výše uvedeného je patrné, že pokud se měli OPBH zrušit, bylo třeba je něším nahradit. Samospráva společného majetku byla zřejmým cílem a diktátek doby, který lidé po sametové revoluci očekávali. Všichni si chtěli spravovat své záležitosti sami a bytový fond nebyl vyjímkou.

Základní činnosti vyplývající z povinností OPBH 1 byly:
1) předání přidělených prostor uživateli v řádném stavu
2) udržování domovního fondu ve stavu způsobilém užívání
3) zabezpečování provozu domovního fondu, jeho strojních zařízení a vybavení
4) zabezpečování provozu zařízení pro dodávky tepla a teplé užitkové vody
5) zabezpečování údržby a oprav bytového fondu
6) vedení evidence a pravidelné prohlídky svěřeného domovního fondu
7) přebírání nových domů do správy
8) provádění adaptací, rekonstrukcí a modernizace domovního fondu
9) udržování pořádku a čistoty v domech, přilehlých chodnících, dvorech a vnitroblokové zeleně
10) zabezpečování provozu zařízení civilní obrany v objektech
11) zabezpečování dalších služeb spojených s bydlením
12) zabezpečování účtování a vymáhání poplatků za užívání bytů, nebytových prostor a služby s tím spojené
13) zabezpečování péče o dodržování domovního řádu a zásad socialistického soužití v domech
14) zabezpečování spolupráce s aktivy funkcionářů a občanskými aktivy a účasti na schůzích občanských výborů a občanských komisí

Zprostředkovatelské provize, pokuty, penále a úroky v jednoduchém účetnictví

Zprostředkovatelské provize, pokuty, penále a úroky v jednoduchém účetnictví
Pro úspěšné provádění podnikatelské činnosti, zajištění nákupu materiálu a prodeje vlastních výrobků nebo pro zajištění určitých činností souvisejících s podnikáním, mnozí podnikatelé využívají zprostředkovatelů, kterým musí platit provize.

Zprostředkovatelské provize, pokuty, penále a úroky v jednoduchém účetnictví
Zprostředkovatelské provize, pokuty, penále a úroky v jednoduchém účetnictví

Na druhé straně někteří podnikatelé z různých příčin nedodrží své zákonné povinnosti a závazky vůči obchodním partnerům a jiným institucím, za což jsou sankcionováni pokutami, penále, sankčními úroky nebo úroky z prodlení.

Národní banka Slovenska, útvar dohledu nad finančním trhem

Národní banka Slovenska, útvar dohledu nad finančním trhem

Národní banka Slovenska
Národní banka Slovenska

O Národní bance Slovenska

Národní banka Slovenska je centrální bankou Slovenska.

Od 1. ledna 2009 je národní banka součástí Eurosystému. Ve spolupráci s Evropskou centrální bankou a ostatními centrálními bankami zemí eurozóny má prvotní cíl udržovat cenovou stabilitu v eurozóně. V rámci Eurosystému je úkolem Národní banky Slovenska přispívat k zajištění:

měnové politiky
devizových operací a devizových rezerv
vydávání eurobankovek a mincí
platebního styku
sběru a sestavování statistik
mezinárodní spolupráce
vzájemné spolupráce a podpoře centrálních bank
finanční stability v eurozóně
Dalším důležitým úkolem národní banky je výkon dohledu nad finančním trhem.

Dohled nad finančním trhem
Dohled nad finančním trhem

Dohled nad finančním trhem
Národní banka Slovenska (NBS) provádí od roku 2006 integrovaný dohled nad subjekty finančního trhu v oblasti bankovnictví, kapitálového trhu, pojišťovnictví a důchodového spoření. Obecná pravidla postupu při dohledu nad finančním trhem jsou upraveny zákonem o dohledu nad finančním trhem.

NBS je součástí Evropského systému finančního dohledu, který byl zřízen k 1. lednu 2011, a který zajišťuje dohled nad finančním systémem Evropské unie.

Od června 2013 je NBS svěřena pravomoc provádět politiku obezřetnosti na makroúrovni jako součást dohledu nad finančním trhem. Jejím úkolem je identifikovat, monitorovat a zmírňovat systémová rizika pro finanční systém, a tím přispívat k udržování stability finančního systému jako celku.

V listopadu 2014 se NBS stala součástí jednotného mechanismu dohledu (Single Supervisory Mechanism – SSM), který je prvním pilířem bankovní unie. Projekt bankovní unie vznikl jako reakce na globální hospodářskou a finanční krizi.

Od ledna 2015 NBS

působí jako orgán ochrany spotřebitele na slovenském finančním trhu. To znamená, že dohlíží na ochranu práv finančních spotřebitelů a jiných klientů s cílem přispět k bezpečnému a zdravému fungování finančního trhu,
odborně a organizačně zajišťuje působnost a pravomoci Rady pro řešení krizových situací. Jde o národní rezolučním orgán pro řešení krizových situací vybraných institucí ve finančním sektoru ČR. Rada je součástí jednotného mechanismu řešení krizových situací, t. j. druhého pilíře bankovní unie.

Společenství vlastníků Vídeňská 17, Brno IČO: 29254671

Společenství vlastníků Vídeňská 17, Brno IČO: 29254671
Společenství vlastníků Vídeňská 17, Brno IČO: 29254671

Datum zápisu 15. 12. 2010
Obchodní firma: Společenství vlastníků Vídeňská 17, Brno
Sídlo: Brno – Štýřice, Vídeňská 235/17, PSČ 639 00
IČO: 29254671
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Spisová značka 8370 S, Krajský soud v Brně
Účel nadace
– správa domu a pozemku
Předmět činnosti
– provoz, správa a údržba vlastního domu a bytového fondu a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor, pronájem nebytových prostor.
Statutární orgán
KATEŘINA HIESLOVÁ – předseda
Brno – Štýřice, Vídeňská, PSČ 639 00
den vzniku členství: 29. 11. 2016
den vzniku funkce: 29. 11. 2016
KATEŘINA HIESLOVÁ – místopředseda
Brno – Štýřice, Vídeňská, PSČ 639 00
den vzniku členství: 29. 11. 2016
den vzniku funkce: 29. 11. 2016
LENKA STRNADOVÁ – člen
Brno – Štýřice, Vídeňská, PSČ 639 00

Brno - Štýřice, Vídeňská, PSČ 639 00
Brno – Štýřice, Vídeňská, PSČ 639 00

den vzniku členství: 29. 11. 2016
Za výbor jedná navenek předseda výboru. V době nepřítomnosti předsedy výboru jej zastupuje místopředseda výboru. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, podepisují ho dva členové výboru. K názvu společenství připojí člen svůj podpis a údaj o své f unkci.

Roxiprin – lék s vysokým potenciálem pro zneužívání a návyk

Protože oxykodon působí na nervový systém podobně jako heroin nebo opium, někteří uživatelé užívají jeden z komerčních produktů, který ho obsahuje – OxyContin – jako náhražku nebo doplněk pouličních opiodů jako je heroin.

Roxiprin je obchodní název pro lék OxyContin.
Roxiprin je obchodní název pro lék OxyContin.

Roxiprin je obchodní název pro lék OxyContin. Další obchodní názvy jsou také Percodan, Percocet, Roxiprin, Roxicet, Endodan, Endocet. Vše jsou to léky se stejnou „léčivou“ chemickou, která dokáže na nervový systém působit podobně jako heroin nebo opium. V případě, že užíváte Roxiprin je nejlepší vyhledat lékaře, která vám pod odborným dohledem umožní ukončit konzumaci léku, aby se váš život nestal ještě těžším než ho máte.

Vyskytly se ozbrojené loupeže lékáren, při kterých lupiči požadovali jen OxyContin, nikoliv peníze. V některých oblastech, zvláště na východě Spojených států, se OxyContin stal drogou, která ze všech nejvíce znepokojuje úřady pověřené bojem proti drogám.

Velice rozšířený OxyContin se kvůli svému zneužívání v oblasti Appalačského pohoří stal ve Spojených státech jedním z hlavních problémů boje proti zločinu. V jedné oblasti USA se odhaduje, že závislost na této droze je příčinou 80 procent všech zločinů, spáchaných na jejím území.

Užívání léků na předpis s sebou nese mnoho velmi závažných zdravotních rizik. Právě proto by se měly užívat jen pod odborným lékařským dohledem. A i tak je třeba pacienta bedlivě sledovat, aby si nepřivodil závislost či jiné problémy.

Roxiprin - lék s vysokým potenciálem pro zneužívání a návyk
Roxiprin – lék s vysokým potenciálem pro zneužívání a návyk

Mnoho pilulek vypadá velmi podobně. Vzít si pilulku, která vám nebyla předepsána nebo o jejímž původu si nejste stoprocentně jisti, je extrémně nebezpečné. Lidé také na léky reagují různě. Lék, který jednomu člověku pomohl, může být extrémně nebezpečný či dokonce smrtelný pro někoho jiného.

Léky na předpis jsou bezpečné pouze pro ty, kdo příslušný předpis mají, ne pro nikoho jiného.

Roxiprin - lék s vysokým potenciálem pro zneužívání a návyk
Roxiprin – lék s vysokým potenciálem pro zneužívání a návyk

Dlouhodobé užívání může způsobovat deprese, chronickou únavu, potíže s dýcháním, sexuální problémy a poruchy spánku. Jak se závislost na droze zvyšuje a závislý si ji není schopen dopřát, objevuje se nutkání, úzkost, či panika.

Mezi abstinenční příznaky patří nespavost, slabost a nevolnost. Dlouhodobé užívání nebo užívání velkých dávek způsobuje podrážděnost, zvýšenou tělesnou teplotu, delirium, halucinace a křeče. Na rozdíl od většiny ostatních drog, může abstinenční syndrom u tlumivých léků skončit i smrtí.

Tyto léky také zvyšují riziko nadměrné hladiny cukru v krvi, cukrovky a obezity (byly zaznamenány i případy přírůstku na váze 50 kilogramů).

Stud

Hudba na nádraží Heuston v Dublinu a bílé piáno

Second song on piano on Heuston Railway station Dublin and white piano on which everybody can play

Second song on piano on Heuston Railway station Dublin and white piano on which everybody can play

 

song on piano on Heuston Railway station Dublin and white piano on which everybody can play

Heuston Railway station Dublin – Železniční stanice Heuston Dublin
Heuston Station St. Johns Road West, Dublin 8
Provincie: Leinster
Telefon: (01) 703 2132