Morální principy – Cesta ke štěstí: Nedělejte nic nelegálního

Morální principy – Cesta ke štěstí: Nedělejte nic nelegálního

„Morální principy – Cesta ke štěstí“ je průvodce k lepšímu životu založeném na zdravém rozumu, tvoří dvacet jedna univerzálních pravidel, která platí pro každého bez rozdílu rasy, barvy pleti či vyznání. Když se člověk řídí těmito principy a pomáhá v tom ostatním, může to zlepšit jeho vlastní přežití.
Podělte se o „Morální principy – Cestu ke štěstí“ se svojí rodinou, přáteli a kolegy a tím zlepšete svůj i jejich život.
„Morální principy – Cesta ke štěstí“ je k dostání i ve formě brožury, vázané knihy a DVD. Více na http://www.moralniprincipy.cz

Vývoj legislativy vázající se k SVJ a trocha historie

Vývoj legislativy vázající se k SVJ a trocha historie  

Spoluvlastnické vztahy mezi majiteli bytů a společných části budov ve kterých jsou byty umístěny řeší od roku 1994 zákon č. 72, který byl několikrát novelizován. Důvodem vzniku zákona 72/1994 byl, že musí existovat zákonná opora pro organizace, které se starají o bytové domy.

Vývoj legislativy vázající se k SVJ a trocha historie
Vývoj legislativy vázající se k SVJ a trocha historie

Celý vývoj byl nastartován společenskými změnami po roce 1989. V domách socializmi se o bytový fond staral stát prostřednictvím OPBH – Okresních podniků bytového hospodářství. Podniky OPBH vznikly k 1. lednu 1959 přetvořením do té doby existujících bytových a domovních správ. OPBH měli na starosti předávání přidělených prostor nájemníkům, udržování domovního fondu ve způsobilém stavu a zároveň zabezpečovali provoz výtahů v domě či provoz zařízení dodávající teplo a teplou užitkovou vodu. Dále vedli evidenci a konali pravidelné prohlídky domovního fondu. Po výstavbě nových domů tyto domy OPBH  přebírali do správy a současně se vyjadřoval k adaptacím, rekonstrukcím a modernizacím prováděným v bytech. OPBH dále pečovali o udržování pořádku a čistoty v domech i v přilehlých chodnících, dvorech či vnitroblocích. V jednotlivých objektech zajišťovali provozuschopné zařízení civilní obrany, pečoval o dodržování domovního řádu a zásad socialistického soužití v domech. OPBH vybírali (a případně též vymáhali) poplatky za užívání bytů i nebytových prostor a současně vybíral i za služby spojené s užíváním těchto prostor.

Základní činnosti vyplývající z povinností OPBH
Základní činnosti vyplývající z povinností OPBH

Z výše uvedeného je patrné, že pokud se měli OPBH zrušit, bylo třeba je něším nahradit. Samospráva společného majetku byla zřejmým cílem a diktátek doby, který lidé po sametové revoluci očekávali. Všichni si chtěli spravovat své záležitosti sami a bytový fond nebyl vyjímkou.

Základní činnosti vyplývající z povinností OPBH 1 byly:
1) předání přidělených prostor uživateli v řádném stavu
2) udržování domovního fondu ve stavu způsobilém užívání
3) zabezpečování provozu domovního fondu, jeho strojních zařízení a vybavení
4) zabezpečování provozu zařízení pro dodávky tepla a teplé užitkové vody
5) zabezpečování údržby a oprav bytového fondu
6) vedení evidence a pravidelné prohlídky svěřeného domovního fondu
7) přebírání nových domů do správy
8) provádění adaptací, rekonstrukcí a modernizace domovního fondu
9) udržování pořádku a čistoty v domech, přilehlých chodnících, dvorech a vnitroblokové zeleně
10) zabezpečování provozu zařízení civilní obrany v objektech
11) zabezpečování dalších služeb spojených s bydlením
12) zabezpečování účtování a vymáhání poplatků za užívání bytů, nebytových prostor a služby s tím spojené
13) zabezpečování péče o dodržování domovního řádu a zásad socialistického soužití v domech
14) zabezpečování spolupráce s aktivy funkcionářů a občanskými aktivy a účasti na schůzích občanských výborů a občanských komisí

Zprostředkovatelské provize, pokuty, penále a úroky v jednoduchém účetnictví

Zprostředkovatelské provize, pokuty, penále a úroky v jednoduchém účetnictví
Pro úspěšné provádění podnikatelské činnosti, zajištění nákupu materiálu a prodeje vlastních výrobků nebo pro zajištění určitých činností souvisejících s podnikáním, mnozí podnikatelé využívají zprostředkovatelů, kterým musí platit provize.

Zprostředkovatelské provize, pokuty, penále a úroky v jednoduchém účetnictví
Zprostředkovatelské provize, pokuty, penále a úroky v jednoduchém účetnictví

Na druhé straně někteří podnikatelé z různých příčin nedodrží své zákonné povinnosti a závazky vůči obchodním partnerům a jiným institucím, za což jsou sankcionováni pokutami, penále, sankčními úroky nebo úroky z prodlení.

FAKULTNÍ NEMOCNICE

Co je to FAKULTNÍ NEMOCNICE?

Fakultní nemocnice spolupracují s příslušnou lékařskou fakultou, mají společné kliniky a ústavy, a např. v České republice jsou jako příspěvkové organizace řízeny přímo Ministerstvem zdravotnictví.

Co je to FAKULTNÍ NEMOCNICE?
Co je to FAKULTNÍ NEMOCNICE?

Kromě poskytování zdravotnických služeb také uskutečňují související výzkumnou a vývojovou činnost. Na klinikách a ústavech se v součinnosti s lékařskou fakultou uskutečňuje také praktická výuka mediků.

FAKULTNÍ NEMOCNICE
FAKULTNÍ NEMOCNICE

K roku 2014 byla plánována jejich přeměna na tzv. univerzitní nemocnice, kde by již ředitele nejmenoval ministr zdravotnictví, ale jejich správní rada, obsazená jak zástupci státu, tak příslušné vysoké školy a kraje. Dosavadní majetek, který patří státu a který fakultní nemocnice jen spravují, měl být na univerzitní nemocnice bezúplatně převeden. Zrušení či zprivatizování takové nemocnice mělo být možné pouze na základě zákona. K tomu však nakonec nedošlo.

Nemocnice je zdravotnické zařízení, které poskytuje komplex služeb lůžkové, ambulantní a komplementární péče. Součástí nemocnice jsou lůžková oddělení, specializovaný ambulantní provoz, technické zázemí, management (vedení), lékárny a výdejny pomůcek.