Kde sídlí v Irsku Facebook

Správcem dat zodpovídajícím za vaše údaje na Facebook je  Facebook Ireland, na kterou se můžete obrátit online nebo poštou na adrese:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

Kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů pro společnost Facebook Ireland Ltd.

Také máte právo podat stížnost u hlavního kontrolního úřadu pro společnost Facebook Ireland, u kanceláře Irské komise pro ochranu dat nebo u svého místního kontrolního úřadu.

Podmínky ochrany soukromí na sociálních sítích

Podmínky ochrany soukromí příslušných sociálních sítí
Informace o tom, jak nakládá s vašimi osobními údaji příslušný provozovatel sociální sítě, naleznete zde:

Facebook
Instagram
LinkedIn
Twitter
Youtube
Flickr
Pinterest

Rozsah zásad ochrany osobních údajů Seznam.cz

Rozsah zásad ochrany osobních údajů
Tyto „Zásady ochrany osobních údajů“ platí pro služby poskytované společností Seznam.cz, a.s. a jejími dceřinými společnostmi. Zásady jsou základním kamenem naší společnosti v oblasti ochrany osobních údajů. Zatímco Seznam.cz ve vztahu k nim vystupuje v roli správce či zpracovatele osobních údajů, spolupracující subjekty jsou většinou v pozici zpracovatele osobních údajů. Pro obchodní partnery, kteří na základě smluvního vztahu poskytují společnosti Seznam.cz své služby, platí podmínky vymezené v dokumentu.

Rozsah zásad ochrany osobních údajů Seznam.cz
Rozsah zásad ochrany osobních údajů Seznam.cz

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na následující situace:

Poskytování on-line a off-line služeb společnosti Seznam.cz, včetně instalace služeb Seznam.cz na koncovém zařízení uživatele a jejich (automatické) aktualizace.
Nahlašování nefunkčnosti služeb či problematického a nezákonného obsahu (komunikace s technickou podporou, pokud při ní dojde ke zpracování osobních údajů k identifikaci fyzické osoby).
Odebírání newsletterů apod.
Zpracování osobních údajů získaných v rámci prezentací, veletrhů, seminářů a dalších obdobných akcí.
Osobní údaje sbírané třetími stranami ve prospěch Seznam.cz, pokud by k tomu došlo.
Při zpracování osobních údajů vycházíme z hlavních zásad Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR nebo Nařízení) a všech souvisejících zákonů. Nařízení je platné od 25. 5. 2018.

Rozsah zásad ochrany osobních údajů Seznam.cz
Rozsah zásad ochrany osobních údajů Seznam.cz

Zásady zpracování osobních údajů
Vaše důvěra v naše služby je základem úspěšné existence Seznam.cz. Přestože s sebou Nařízení přináší některé nové povinnosti, zásady, které v oblasti ochrany osobních údajů dlouhodobě uplatňujeme, se zásadně nemění. Snažíme se vždy pracovat s přesnými a dle potřeby aktualizovanými daty, ukládáme je pouze po dobu nezbytně nutnou a nakládáme s nimi způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení. Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů jsou specificky vymezena v textu níže.

Shromažďované informace
Sbírané údaje dělíme do dvou kategorií: na straně jedné jde o údaje, které nám uživatel poskytne přímo (např. registrací do služby či vyplněním on-line formuláře), a na straně druhé o ty, které získáme vaší aktivitou při využívání jednotlivých služeb (např. informace k vydaným souborům cookies či k technickým zařízením, prostřednictvím kterých naše služby využíváte).

Shromažďované informace
Shromažďované informace

Služby Seznam.cz je možné využívat ve dvou režimech: bez přihlášení do služby a po přihlášení prostřednictvím uživatelského profilu. Řada služeb umožňuje oba přístupy. Zvolíte-li cestu bez přihlášení, informace (nemusí jít o osobní data) sbíráme a zpracováváme jako samostatné události. V případě přihlášení dochází ke spojování dat pod hlavičkou vašeho profilu. Vždy ale dle nastavených preferencí konkrétní služby a plně v rozsahu pravomocí odsouhlasených v podmínkách dané služby Seznam.cz.

spojování dat pod hlavičkou vašeho profilu
spojování dat pod hlavičkou vašeho profilu

Přestože jsou v tomto případě data shromažďována na jednom místě, naše další služby o tom vůbec neví. A nebudou o těchto datech vědět do doby, dokud si jejich sdílení nevyžádáte z pozice vlastníka profilu v rámci jiné služby. Do té doby zůstanou oddělena, byť v rámci jednoho interního systému.

Údaje, které nám jako uživatel poskytnete přímo:
Registrace do služeb Seznam.cz:

Služby Seznam.cz můžete využívat jako přihlášený nebo nepřihlášený uživatel. Některé z nich lze využívat pouze v režimu přihlášení. U nich budete muset vyplnit registrační formulář. Vyplněním uživatelského jména ve formě e-mailové adresy (nemusí být od Seznam.cz), zadáním a potvrzením hesla, roku narození, zvolením pohlaví a potvrzením smluvních podmínek získáte jeden účet pro všechno od Seznam.cz. Uživatelský účet lze využívat napříč servery Seznam.cz. Z technických důvodů ale mohou po přihlášeném uživateli jednotlivé servery vyžadovat dodatečné přihlášení.

odsouhlasení specifických podmínek pro konkrétní službu
odsouhlasení specifických podmínek pro konkrétní službu

Stejně tak může být požádán o odsouhlasení specifických podmínek pro konkrétní službu a v případě sdělování osobních údajů také o zvláštní souhlas s jejich zpracováním. S doplňkovými daty u každé služby (daty nad rámec společných registračních údajů, např. k adrese nemovitosti, kterou prodáváte na serveru Sreality.cz) pracujeme tak, že se k nim bez vašeho dodatečného souhlasu nedostane jiná služba než ta, které jste údaje poskytli. Stejně tak k nim nemá přístup administrátor jiné služby či kdokoli jiný, kdo nemá oprávnění právě s těmito údaji pracovat. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě plnění smlouvy mezi společností Seznam.cz a vámi.

Online formuláře:

Jedná se o evidenci vyplněných dat do formulářů a kolonek v rámci našich služeb, např. zadaná poptávka po nemovitosti na službě Sreality.cz. Data jsou zpracovávána na základě plnění smlouvy s cílem poskytnutí požadované služby v míře a rozsahu definované každou z nich.

ve smluvních podmínkách a v informaci o zásadách zpracování osobních údajů
ve smluvních podmínkách a v informaci o zásadách zpracování osobních údajů

Vždy však v souladu se skutečnostmi, které jsou uvedeny ve smluvních podmínkách a v informaci o zásadách zpracování osobních údajů, dojde-li v rámci služby k jejich sběru. Kompletní přehled sbíraných informací naleznete u každé služby, souhrnně pak zde. Zpracování dat proběhne pro splnění či uzavření vzniklého závazku vůči vám.

Komunikace s administrátorem služby:

V Seznam.cz komunikujeme otevřeně. Interně i navenek. Ve vztahu k obchodním partnerům i jednotlivým uživatelům služeb. Proto kromě obecné technické podpory nabízí řada našich služeb i samostatný komunikační kanál pro řešení vašich dotazů a připomínek. Pokud budeme zpracovávat vaše osobní údaje (ať už z vyplněného formuláře, zaslané e-mailem či sdělené v rámci telefonického hovoru nebo online chatu), nakládání s nimi vždy opíráme o právní základ v podobě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány k vyřízení vašeho požadavku a po jeho splnění dochází v rámci stanovených lhůt (např. pro případné pokračování komunikace či vznesení připomínky k jejímu průběhu) k jejich archivaci.

Osobní údaje nezbytné k zajištění funkčnosti dané služby:

Pro zajištění funkčnosti vybraných služeb je zpracování vašich osobních dat nezbytné. Pokud si např. chcete naplánovat službou Mapy.cz trasu a nechat se do zvoleného cíle vaší cesty navigovat, neobejde se tato služba bez identifikace vaší lokace prostřednictvím GPS souřadnic. Bez sledování aktuální polohy nelze zmíněnou službu poskytnout. Povolit nám využívání této informace je pouze na vás. My tyto údaje zpracujeme na základě právního titulu plnění smlouvy. Zpracování dat pak proběhne pro splnění či uzavření vzniklého závazku vůči vám.

Data z instalací našich služeb:

Před rozvojem mobilních aplikací mohli uživatelé většinu našich služeb využívat bez nutnosti cokoli fyzicky instalovat do svého koncového zařízení. U vybraných desktopových služeb typu internetového prohlížeče (Prohlížeč Seznam.cz) a všech mobilních služeb Seznam.cz se dnes bez stažení aplikace uživatel neobejde. V tomto případě pracujeme s údaji v podobě unikátního kódu dané instalace (existuje-li), IP adresy koncového zařízení, vystavených souborů cookies a informacemi o způsobu využívání daných dat. Činíme tak v souladu s právním základem v podobě plnění smlouvy a s cílem zajistit vám funkcionalitu zvolené služby. S konkrétními údaji (obsahem), které vznikají vaší aktivitou v rámci služby nepracujeme. Získaná data nevyužíváme nad rámec naplnění tohoto závazku (zpracování tedy neprobíhá pro dosažení jiných účelů). Zpracování dat proběhne pro splnění či uzavření vzniklého závazku vůči vám.

Přímý souhlas s námi poskytovanou službou:

Nad rámec služeb, kterými vám přinášíme informace, moderní digitální obsah a poskytujeme nástroje pro řešení řady běžných situací (nákup a prodej nemovitosti, auta či použitého zboží apod.), máme možnost s vámi navázat užší kontakt. A to jak přímým zapojením do aktivit Seznam.cz, zasíláním našich marketingových a obchodních sdělení, případně personalizací obsahu služeb a reklamních sdělení. Vždy ale na základě právního titulu v podobě souhlasu se zpracováním osobních údajů a za podmínek stanovených Nařízením.

Údaje, které získáváme vaší aktivitou v rámci služeb Seznam.cz:
Informace k vydaným online identifikátorům:

Soubory cookies a další online identifikátory patří k nejvíce diskutovaným ve vztahu k Nařízení. Jde o krátké textové soubory, které vytvoří navštívené webové stránky a prostřednictvím prohlížeče se uloží do vašeho zařízení. Cookies primárně obsahují informace o nastaveních souvisejících s navštívenou webovou stránkou (např. zvolený jazyk, informace o přihlášení nebo o preferované předvolbě v rámci navštívené webové stránky). Když se na ni vrátíte, prohlížeč jí vrátí identifikátory, které má u vás s danou stránkou spojené. Stránka si tak zachová vaše nastavení. Cookies mohou být uloženy jen tehdy, pokud jim to sami umožníte. K provozu našich služeb používáme různé typy cookies, které si můžete zobrazit a spravovat ve vašem prohlížeči.

Jsou tři základní kategorie souborů cookies: reklamní, identifikační a technické. Každá služba si je nastavuje sama. Např. WeatherLocality cookies slouží k zapamatování vaší lokality v boxíku počasí na naší homepage, sznRenderingMode cookies udává, zda je prohlížeč schopen vykreslit celý JavaScript bez chyb.

Informace o konkrétních zařízení, prostřednictvím kterých využíváte naše služby:

Ať už používáte desktop, chytrý mobilní telefon, tablet nebo zařízení kombinujete dle aktuální potřeby, preferujete operační systém jednoho výrobce. V Seznam.cz chceme vždy doručit službu vyvinutou pro konkrétní druh a operační systém koncového zařízení. K tomu potřebujeme vědět, s jakým zařízením má daná služba co do činění. V praxi jde tedy o to, pro jaký operační systém se má naše grafika vykreslit, přes jaký prohlížeč bude zobrazována, jak má dané zařízení nastavenou „politiku ochrany osobních údajů“, z jaké IP adresy k naší službě přistupuje, v jakém jazykovém a časovém pásmu se koncové zařízení nachází apod. Neméně důležité jsou také informace o událostech typu „selhání systému“ a další obecné činnosti.

Informace z webů a služeb, které využívají naše služby
Informace z webů a služeb, které využívají naše služby

Informace z webů a služeb, které využívají naše služby:

Seznam.cz provozuje celou řadu služeb, včetně reklamního systému Sklik. Jeho prostřednictvím umožňujeme zobrazení reklamy ve výsledcích vyhledávání na Seznam.cz a na nejnavštěvovanějších webech českého internetu. V případě webů a aplikací třetích stran, které využívají služby našeho reklamního systému, máme také možnost shromažďovat informace z těchto zdrojů. V zásadě se jedná o informace o navštívené stránce a způsobu jejího využívání. Díky těmto informacím jsme schopni doručovat výrazně relevantnější reklamní sdělení. Tím výrazně snižujeme míru nežádoucí reklamy a znatelně tak zlepšujeme uživatelský zážitek při návštěvách webů. Pokud nám k tomu nedáte výslovný souhlas, získané informace nespojujeme s konkrétními uživatelskými účty, takže zůstávají zcela anonymní.

Informace z fanouškovských stránek na sociálních sítích:

Na našich službách máme umístěná tlačítka a nástroje sociálních sítích Facebook, Instagram, LinkedIn a Twitter, Flickr, Youtube a Pinterest. Nikdy nezpracováváme osobní a další údaje návštěvníků fanouškovských stránek jinak, než jak připouští nastavení jednotlivých sociálních sítí, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas.

fanouškovské stránky Seznamu
fanouškovské stránky Seznamu

Za obsah dodaný na fanouškovské stránky Seznamu uživateli (např. komentáře pod články) jsou primárně odpovědní jednotliví uživatelé, případně provozovatel dané sociální sítě; pokud však zašlete upozornění na závadný obsah takových příspěvků, budeme to řádně řešit.

V rámci našich fanouškovských stránek se o vás dovídáme pouze údaje, které nám poskytne příslušná sociální síť nebo vy osobně v případě, že budete komentovat či označíte některý náš článek či obsah, nebo nám zašlete zprávu. Vaše údaje nijak neobohacujeme o údaje z vašich profilů na dané síti, vyjma případné návštěvy Vašeho profilu na síti LinkedIn za účelem zjištění, zda váš pracovní profil vámi na této síti zveřejněný odpovídá našim požadavkům.

Seznam účet – Souhlas se zpracováním osobních údajů k obsahu ušitému na míru

Souhlas se zpracováním osobních údajů k obsahu ušitému na míru
Seznam.cz (jako správce osobních údajů) Vám může na svých internetových stránkách a mobilních aplikacích zobrazovat a doporučovat obsah na základě Vašich zájmů – jedná se především o články, počasí, výsledky vyhledávání nebo reklamní sdělení.

Seznam účet - Souhlas se zpracováním osobních údajů k obsahu ušitému na míru
Seznam účet – Souhlas se zpracováním osobních údajů k obsahu ušitému na míru

Abychom Vám mohli tento obsah šitý na míru každého unikátního uživatele služeb společnosti Seznam.cz nabízet, je nutné propojit Váš účet u společnosti Seznam.cz, do něhož se přihlašujete prostřednictvím e-mailové adresy a hesla (účet obsahuje Vámi zadané osobní údaje a užíváte jej na základě odsouhlasených smluvních podmínek) a anonymizovaná data o chování internetového prohlížeče na navštívených internetových stránkách a způsobu jejich využívání (jedná se o technické a lokalizační údaje o internetovém prohlížeči, které zpracováváme jen po nezbytnou dobu, nejdéle však 30 dní).

unikátní personalizovaný obsah
unikátní personalizovaný obsah

Pokud máte o unikátní personalizovaný obsah zájem, udělujete tímto společnosti Seznam.cz souhlas s propojením Vašeho uživatelského účtu u společnosti Seznam.cz s anonymizovanými daty o chování internetového prohlížeče na navštívených internetových stránkách a způsobu jejich využívání

V rámci našich služeb nepředáváme třetím stranám žádné osobní údaje, na základě kterých by Vás mohl kdokoli identifikovat. Můžeme poskytnout pouze odhadované statistiky chování (např. žena, 50 – 60 let z Královehradeckého kraje).

nařízení o ochraně osobních údajů
nařízení o ochraně osobních údajů

Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů (známého pod zkratkou GDPR) můžete:

kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
mít přístup ke svým osobním údajům;
opravit nebo vymazat vlastní osobní údaje;
omezit zpracování osobních údajů;
přenést osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
podat stížnost u dozorového Úřadu pro ochranu osobních údajů
odmítnout rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování;

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji najdete na stránkách společnosti Seznam.cz (https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/).

Janíček Pavel- kovovýroba

Janíček Pavel – kovovýroba
Nabízíme služby v oblasti kovovýroby. Provádíme svařování materiálů či konstrukcí, ohýbání, stříhání, řezání materiálů. Nabízíme také montáž našich výrobků, které k Vám dopravíme naší autodopravou.

Janíček Pavel- kovovýroba
Janíček Pavel- kovovýroba

Eliška Hrnčířová Semrádová

Firma Elza byla založena v roce 1991 a od počátku jejího působení na trhu se svojí výrobní náplní orientovala na kvalitní zakázkovou i sériovou výrobu pro stále širší, spokojenou klientelu. Výrobu zajišťuje kolektiv zkušených a kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou pravidelně školeni v oblasti moderního zpracování kovového materiálu . Nabízíme také montáž našich výrobků, které k Vám dopravíme naší autodopravou. Mezi hlavní přednosti firmy patří perfektní řemeslné zpracování, zvláště potom přesnost a vzhled našich výrobků. Rádi vyhovíme jak jednotlivým zákazníkům, tak i velkým investorům, podnikům i developerským projektům. Ke každé zakázce přistupujeme s maximálním úsilím a nejdůležitější pro nás je naprostá spokojenost zákazníka

ELZA Helceletova 8, Olomouc tel.: 603 201 395 elza.j@email.cz

Nabízíme:
osobní přístup
profesionální jednání
zázemí a iniciativu dynamicky rozvíjející se firmy
velmi pružné jednání
rychlý záruční i pozáruční servis

KRUNTORÁD metal design 583 01 Chotěboř

KRUNTORÁD metal design
Žižkova 1691
583 01 Chotěboř
telefon/fax: 569 443 838
web: www.kovokruntorad.cz

KRUNTORÁD metal design 583 01 Chotěboř
KRUNTORÁD metal design 583 01 Chotěboř

Pro CNC ohýbání a zakružování trubek a profilů používáme CNC ohýbací stroj trubek RASI S80.2V3 s křivkovým ohýbáním UNI 80. Jedná se o plně automatický elektrohydraulický ohýbací stroj pro trnové i křivkové ohýbání trubek za studena s mikroprocesorovým CNC řízením ve třech osách s on-line spojením s počítačem dovoluje ohýbat trubky 82*2,6mm trnově a křivkově zakružovat trubky 114*2mm. Zařízení je vybaveno měřícím zařízením MINIMESS s automatickou kompenzací ohybů. Nástrojové vybavení na ohýbání a zakružování trubek.

Senior Flexonics Czech, s. r. o. Průmyslová 733/9 779 00 Olomouc

Senior Flexonics Czech, s. r. o.
Základní popis
Senior Automotive Czech je společnost zabývající se ohýbáním a tvarováním trubek Al, ocel, nerez. Certifikace TS 16 949, ISO 14 001, OHSA 18 001.
Adresa
Průmyslová 733/9
779 00 Olomouc

Firemní údaje
IČ: 26421658
DIČ: CZ26421658

Senior Flexonics Czech, s. r. o. Průmyslová 733/9 779 00 Olomouc
Senior Flexonics Czech, s. r. o. Průmyslová 733/9 779 00 Olomouc

Jsme dynamicky rozvíjející se firma s mnohaletými zkušenostmi a zázemím významné nadnárodní skupiny Senior plc. V naší olomoucké pobočce jsou procesní a výrobní aktivity převážně zaměřeny na automobilový průmysl. Jedná se o konstrukci, výrobu a prodej trubek z nerezové oceli pro olejové mazací systémy turbodmychadel naftových a benzínových motorů, ocelových trubek do chladících systémů motorů a trubek pro vedení a ovládání střešních oken osobních automobilů. Další výrobní program pak tvoří trubkové systémy pro energetický průmysl.

Autoskla VACEK s.r.o. Brno, 63900, Vinohrady 475

Autoskla VACEK s.r.o.
Brno, 63900, Vinohrady 475

Kontaktní informace
web: www.autoskla-vacek.cz
e-mail: info@auto-skla.cz
telefon: +420 543 211 808

Autoskla VACEK s.r.o. Brno, 63900, Vinohrady 475
Autoskla VACEK s.r.o. Brno, 63900, Vinohrady 475

+420 543 211 131
+420 543 213 133
+420 608 980 644
Otevírací doba
pondělí 08:00 – 16:30
úterý 08:00 – 16:30
středa 08:00 – 16:30
čtvrtek 08:00 – 16:30
pátek 08:00 – 16:30
sobota dle dohody
neděle dle dohody
Prodej a montáž automobilových skel na všechny druhy vozidel včetně autobusů a nákladních vozidel. Při splnění pojistných podmínek výměna zdarma. Oprava prasklin čelních skel metodou Glass Repair. Prodej, montáž střešních oken. Bezpečnostní kódování skel proti odcizení Ocis Cebia. Tónování skel.

bezplatná výměna autoskla při splnění pojistných podmínek
výměna autoskla express
široký sortiment autoskel pro osobní vozy nákladní vozy a autobusy
autosklo montáže na všechny druhy vozidel
rozvoz skel nad 3 kusy zdarma
opravy prasklin metodou GLASS REPAIR do 10 cm
čištění interiéru, tepování
čištění klimatizace
střešní okna a jejich montáže
tónování autoskel
bezpečnostní kódování autoskel proti odcizení
likvidace pojistných událostí autoskel pro pojišťovny
pro stálé zákazníky PICK-UP servis
obnovení a leštění plastových krytů světlometů
demontáže fólií
drobné servisní práce

YALE CZ s.r.o. Manipulační technika Nupaky, 25101, Komerční 523

YALE CZ s.r.o. Manipulační technika
Nupaky, 25101, Komerční 523

YALE CZ s.r.o. Manipulační technika Nupaky, 25101, Komerční 523
YALE CZ s.r.o. Manipulační technika Nupaky, 25101, Komerční 523

YALE CZ s.r.o. Manipulační technika
Kontaktní informace
web: www.yale.cz
Ivan Musil – výkonný ředitel
e-mail: musil@yale.cz
telefon: +420 267 090 151
Jan Kaňka – vedoucí obchodního útvaru
e-mail: kanka@yale.cz
telefon: +420 606 631 201
Zuzana Martinková – vedoucí útvaru podpory prodeje
e-mail: prodej@yale.cz
telefon: +420 267 090 140
e-mail: yale@yale.cz
telefon: +420 267 090 155
Lukáš Snětivý – vedoucí servisního útvaru
e-mail: snetivy@yale.cz
telefon: +420 267 090 152
Otevírací doba
pondělí 08:00 – 17:00
úterý 08:00 – 17:00
středa 08:00 – 17:00
čtvrtek 08:00 – 17:00
pátek 08:00 – 17:00
sobota zavřeno
neděle zavřeno

YALE CZ je společnost výhradně zastupující na trhu České republiky obchodní značku YALE, která je součástí koncernu Hyster-Yale, výrobce manipulační techniky. Společnost YALE CZ nově vstupuje na trh s kompletním řešením logistiky a manipulace a to včetně krátkodobého pronájmu vysokozdvižných vozíků, který jsme doplnili do naší již stávající kompletní nabídky, která se skládá z prodeje nové i použité techniky, dlouhodobého pronájmu, servisních a dalších služeb. Snažíme se tak čím dál, tím více obsáhnout kompletní skladovací řešení, které náročný zákazník vyžaduje. Rozhodně nesmíme opomenout zmínit 25 let zkušeností – tedy tento rok výročí 25 let na trhu.

Manipulační technika Yale kromě své charakteristicky sytě žluté barvy je známá svým precizním výrobním provedením, vysokou spolehlivostí, ergonomií přizpůsobenou potřebě uživatelů, dlouhou životností a v neposlední řadě velmi dobrými provozními náklady.

Součástí široké nabídky produktů Yale (nejširší produktová skladba v rámci nabídky vlastních produktů HY Group na trhu) i profesionálním technickým zázemím, zabezpečené prostřednictvím certifikovaného exkluzivního partnera YALE CZ, který je ověřován na českém trhu již více jak 25 let.

V rámci zvýšení informovanosti o novinkách v oblasti produktů a služeb Yale, se můžete zaregistrovat k odběru novinek přímo na Váš e-mail. Nebudou Vám zasílány pouze akční nabídky, ale bude obsahovat i zajímavé informace z oblastí aplikací a provozních zlepšováků od uživatelů produktů a služeb Yale, ale i z vlastního dění v naší společnosti.