Richard Sulík

Richard Sulík Autor: Pavol Frešo – flickr.com, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15739076
Richard Sulík Autor: Pavol Frešo – flickr.com, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15739076

Európa sa nachdáza vo vojneEURÓPA SA NACHÁDZA VO VOJNE A MUSÍ POCHOPIŤ, ŽE SA MUSÍ ZAČAŤ BRÁNIŤ. Skutočne brániť znamená uzavrieť a dôsledne chrániť svoje hranice, vykázať všetkých, ktorí naše zriadenie ohrozujú (takzvaní Gefährder, len Nemecko ich eviduje 8 tisíc, Francúzsko 10 tisíc), vykázať všetkých cudzincov, ktorí v Európe páchajú priestupky trestné činy. Riešenie určite nie je dohoda s Tureckom, na konci ktorého je bezvízový styk pre 75 miliónov Turkov. Pozostalým úprimnú sústrasť.

Zveřejnil(a) Richard Sulik dne 22. březen 2016

Zemědělství je v České republice velmi rozvinuté

Zemědělská velkovýroba je v české republice na velmi vysoké úrovni. Rostlinná i živočišná výroba se odehrává téměř výhradně ve velkém. Několika hektarové osevy polí jsou standardem, které nám zanechalo socialistické zemědělství velkovýroby.

Zemědělství je v České republice velmi rozvinuté
Zemědělství je v České republice velmi rozvinuté

Dramatický rozvoj lidské společnosti, explozivní nárůst populace, zvyšování rozsahu a vlivu člověka na životní prostředí staví civilizaci před závažné rozhodnutí: Jak dál?

Znečištění ovzduší, půdy a vody jakož i další problémy přerostly místní rámec a jsou vážným ohrožením pro život na Zemi. Příroda nezná administrativní hranice. Toxický odpad v řekách ničí život v místě jeho vypouštění, ale i prostředí vzdálené stovky kilometrů od místa znečištění. Emise z továrních komínů způsobují devastaci přírodních lokalit v nejvzdálenějších koutech planety. Proto spojení sil v zájmu záchrany přírody i člověka na mezinárodní úrovni je naléhavější než doposud.

Nabídka hypotéky

Zemědělská velkovýroba
Zemědělská velkovýroba

Jedinou cestou trvale udržitelného života je harmonizace požadavků na ochranu životního prostředí a ekonomického rozvoje země. Cílem je rozumné využívání přírodních zdrojů v mezích jejich ekologické únosnosti.

Cíle ekologického zemědělství:

– minimalizovat všechny formy znečištění, jež pochází ze zemědělské výroby, zpracování a distribuce produktů
v co největší míře využívat recyklovatelné a mnohonásobně použitelné materiály na farmách při výrobě, zpracování a distribuci
– využívat v maximální míře obnovitelné zdroje místních zemědělských systémů
hospodařením se snažit o co nejuzavřenější systém oběhu organické hmoty a živin (koloběh prvků)
– používání takových způsobů hospodaření, které podporují rozvoj půdních mikroorganismů, fauny a flóry a podporují tak fungování biogeochemických cyklů
– vytvořit takové podmínky hospodářským zvířatům, které odpovídají jejich přirozeným fyziologickým a etologickým potřebám a kondici
– udržet a dlouhodobě podporovat úrodnost půdy
– podporovat biologickou rozmanitost zemědělských ekosystémů a jejich okolí včetně ochrany stanovišť volně žijících rostlin a živočichů
– produkovat dostatečné množství potravin s vysokou nutriční hodnotou (není principiálním účelem hospodaření)
– v souladu s listinou lidských práv OSN zajistit ekologickým zemědělcům dostatečný příjem, uspokojení základních potřeb a pracovního vyžití se, včetně bezpečného pracovního prostředí
– zvýšit důraz na uznání EP jako odvětví s významným sociálním a ekologickým dopadem na společnost

Snížení úrokové sazby mimo fixaci

Jak je na tom zemědělství v okolních zemích?

Daňová politika státu, kdo je skutečný vítěz?

Zeptali jste se někdy sami sebe, kdo je skutečný vítěz daňové politiky státu? Je to daňový poplatník nebo politici? Máte pocit, že stát (ostatní spoluobčané) zacházejí s penězi,které jako daňový poplatník odvedete hospodárně a účelně? Platíte rádi daně? Je placení daní pro vás příjemným okamžikem nebo je to pro vás nepříjemné? Zasadili jste se někdy proti plýtvání peněz daňových poplatníků?

Daňová politika státu
Daňová politika státu

Požadavky na efektivní daňový systém
Obecný názor říká, že dobrý daňový systém by měl mít těchto 5 vlastností:

Ekonomická efektivnost – daně mají vliv na chování spotřebitelů, proto by daňový systém a neměl způsobovat velké rozdíly v cenách a užitku z různých druhů činností.
Spravedlnost – třeba zvážit, že spotřeba tvoří základ pro určení výše daní a příjmy se rovnají součtu spotřeby a úspor. Každý daňový systém je nutně nespravedlivý
Administrativní jednoduchost – daňový systému má být jednoduchý, aby se dal snadno uplatňovat. Fungování d systému je poměrně nákladné a to pro daňové úřady ale i daňové subjekty.
Flexibilita – daňový systém by měl pružně reagovat na změny v ekonomice
Politická přehlednost daňového systému – přehled kolik a kam poplatníci platí, legislativní změny daní.
Daň je finanční kategorie, která vyjadřuje finanční vztah mezi poplatníkem a státem. Je to nejdůležitější příjmová položka veřejného rozpočtu, která má nucen charakter.

kdo je skutečný vítěz daňové politiky státu
kdo je skutečný vítěz daňové politiky státu

Historie daňových systémů ve světě
V období liberalismu vycházela ekonomická teorie z principu co nejnižšího daňového zatížení.
Naopak v období 30. let 20. století John Maynard Keynes prosazuje tendence maximalizace daní jako hlavního zdroje aktivní fiskální politiky.
70. léta 20. století – daně byly tak vysoké, že se ztrácela motivace podnikat, znamenalo to vysoké daňové úniky.
80. léta 20. století – daně se začaly snižovat.
Při nízkých daňových sazbách roste výnos státu s růstem daňové sazby do určitého bodu, který se nazývá Laffera bod. Daňové teorie se orientují na řešení a hledání optimálního daňového zatížení.

náležitosti daní
Základními náležitostmi daňových zákonů rozumíme soubor finančno- správních předpisů, které musí mít každá daň. Z formálně právního hlediska je daň povinná, zákonem určená platba, která se zpravidla pravidelně opakuje a musí se odvádět v přesně určené výšce a v přesně stanovených lhůtách. Z ekonomicko finančního hlediska je daň finanční kategorii, pomocí které je vyjádřen finanční vztah mezi poplatníkem a státem založeném na zásadě nerovnocennosti. Základní formální náležitosti jsou při každé dani odlišné, avšak k základním náležitostem daní patří:

Subjekt daně – může to být FO nebo PO, která má příjmy nebo majetek, resp. vykonává činnost podléhající dani, a jejíž zákon uložil povinnost platit daně – je to daňový poplatník. Je to také FO nebo PO, která je ze zákona povinna daň vypočítat, vybrat od poplatníka a odvést do určité lhůty správci daně – v tomto případě je to plátce daně.
Objekt daně – je předmětem zdanění, veličinou, ze které se daň vyměřuje. Předmětem může být majetek, příjem, nebo vykonávání určité činnosti.
Základ dane- je numericky vypočten, kvantitativní vyjádřený objekt daně. Určuje se z něj výška daňové povinnosti, jeho úpravou o připočitatelné a odečitatelné položky vzniká upravený základ daně.
Sazba daně – představuje měřítko na vyčíslení výše konkrétní daně. Je to% vyjádření výše daně, které má vliv na výpočet daně. Je zákonem určena. Sazba může být: pevná, pohyblivá, kombinovaná.
Osvobození od daně – může se vztahovat na určitý okruh daňového předmětu nebo na určitou skupinu daňových subjektů
Předpis a výběr daně – provádí se podle daně, např. daňovým přiznáním, daň vybíraná srážkou
Zdaňovací období – časový úsek shodný s účetním obdobím, za který se příslušná daň vyměřuje. Může být roční nebo měsíční zdaňovací období.
Daňové sankce – vyjadřují způsob postihu za nesplnění platebních povinností, čili za zpoždění nebo nezaplacení resp nezaplacení v požadované výši. Mohou to být penále, pokuty, nebo úrok z prodlení
úleva na dani – částka o kterou se snižuje daň. Může mít podobu odpočtu od daňového základu, snížení daňové sazby nebo prominutí daně.
nepovinným minimem – je to částka, která nepodléhá zdanění
splatnost daně – termín, do kterého je třeba daň zaplatit
minimální daň – daňová povinnost uplatňovaná vůči daňovým poplatníkům, kteří nevykázaly zisk. Využívá se při dani z příjmů podnikatelských subjektů.
daňové přiznání – oznámení poplatníka, v němž uvádí údaje potřebné k určení výše jeho daňové povinnosti.
daňové hlášení – podává se, když se daň zaplatí nebo se splatí její částka.
Daňová soustava v České republice
Od roku 2005 má slovenská daňová soustava novou podobu. Člení se na dvě základní skupiny – na přímé a nepřímé daně. D.S. se zjednodušila, v nové soustavě se více využívá nepřímé zdanění, čili mají vyšší podíl na státním rozpočtu.

Daně tvoří až 90% příjmové stránky státního rozpočtu. Některé výdaje státu směřují k občanovi přímo (výpomoci, podpory, státní prémie) jiné zprostředkovaně (zdravotnictví, školství, kultura) Zavedení nepřímých daní bylo do značné míry ovlivněny úsilím harmonizovat daňový systém v EU. Předmětem zdanění při dani z přidané hodnoty – DPH jsou všechny dodávky zboží a služeb, jakož i dovoz zboží, a jsou dominantní v soustavě daní v ČR.

Spotřební daně jsou uplatňovány samostatně a jsou stanoveny pevnou částkou na jednotku. Tyto daně výrazně zvyšují podíl daní na celkových příjmech státního rozpočtu. Nepřímé daně se vybírají při prodeji zboží nebo při poskytování služeb, započítávají se do cen, a tak vlastně nepřímé daně hradí kupující. U přímých se vybírání uskutečňuje bezprostředně od jednotlivých poplatníků a nelze je přenášet na jiné osoby. Daňová soustava má jednotný přístup ke všem FO a PO, vytváří jim stejné podmínky pro hospodaření. Do daňové soustavy nepatří platby, které jsou účelové, jako např. pojistné na financování potřeb zdravotního, nemocenského a důchodového zabezpečení, jakož i podpor v nezaměstnanosti.

Různé evropské země mají různé daňové soustavy. Odlišnosti najdete v článku Zahraniční daňové systémy.

nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty – DPH je svou ekonomickou podstatou obecnou spotřební daní, která zatěžuje konečného spotřebitele, ale kterou odvádí dodavatel. Zatěžované jsou jí výrobky a služby při každém prodeji od začátku výrobního cyklu až po distribuci ke konečnému spotřebiteli. Způsob výpočtu daňové povinnosti je stanoven z odvodu salda DPH (rozdíl mezi DPH na vstupu a na výstupu).

Mechanismus DPH zajišťuje, aby plátce daně odvedl daň pouze z té části hodnoty výrobku, kterou sám přidal. Při respektování ekonomických podmínek a doporučení EU je určitý okruh činností, resp PO a FO, osvobozen od daňové povinnosti. Kritéria jsou hlavně sociální důvody, náročnost určení základu daně a doporučení zahraničních expertů. DPH nepodléhá ani vývoz zboží a služeb, a také mezinárodní přeprava osob, zboží a peněz. Je však při nich umožněn odpočet daně zaplacené při nákupu vstupů.

Hlavní výhody DPH:

vztahuje se na všechny podnikatelské subjekty – čili obecnost zdanění
neutralita zdanění z hlediska konkurence
eliminace daňových úniků
je také stabilní příjem pro státní rozpočet
zamezuje kumulaci zdanění
Nevýhody DPH:

mění cenu zboží a služeb
nebere ohled na příjmovou situaci spotřebitele
správa daně je poměrně náročná
nárůst administrativních povinností
ovlivňuje růst cen a tedy i na inflaci.
Plátci DPH jsou FO al PO, které provádějí zdanitelná plnění. Jsou to osoby:

jejichž obrat za posledních 12 měsíců dosáhl částky 1 500 000Sk
které provádějí plnění na základě smlouvy o sdružení, pokud celkový obrat všech těchto osob dosáhl 1 500 000SK
osoby, které nesplňují stanovené podmínky si mohou podat žádost kdykoli
Od daňové povinnosti je osvobozen okruh činností, při kterých by bylo obtížně proveditelné vybírání daně. Při těchto činnostech nemá plátce nárok na odpočet daně na vstupu. Patří sem např: poštovní služby, finanční služby, pojišťovací služby, výchovné a vzdělávací služby, služby sociální pomoci, kultuře služby, …

spotřební daně
V ČR máme tyto druhy spotřebních daní, přičemž každou z nich upravuje zvláštní zákon:

Spotřební daň z piva – plátcem je PO al FO, která v tuzemsku pivo vyrábí, nebo které se má vyvážené nebo dovážené pivo propustit do navrženého režimu .. Předmětem je pivo vyrobené nebo dovezené do tuzemsku. Základem je množství piva, u kt vznikla daňová povinnost vyjádřené v hektolitrech. Sazby jsou stanoveny v € za koncentraci piva. Daň se vypočítá jako součin piva v hektolitrech a příslušné sazby.
Spotřební daň z vína – plátcem FO al PO, která víno vyrábí, nebo dováží. Předmětem jsou hroznové víno, šumivá vína, dezertní a vína vyrobenou al dovezené v tuzemsku. Základem je množství vína, vyjádřené v hektolitrech. Sazby daně jsou určeny v € za hektolitr, Daň se vypočítá jako součin vína v hektolitrech a příslušné sazby.
Spotřební daň z lihu – plátce je výrobce, kupující, dovozce nebo vývozce, správa státních hmotných rezerv ČR. Předmětem je líh vyrobený nebo dovezený do tuzemska. Základem je množství alkoholu vyjádřené v litrech absolutního alkoholu. Daň se vypočítá jako součin základu daně a určité sazby daně € / l
Spotřební daň z tabáku a tabákových výrobků – plátce – FO al PO, která vyrábí tabákové výrobky. Předmětem je tabák a tabákové výrobky vyrobené al dovezené v tuzemsku. Základem daně je množství tabák výrobků vyjádřená v ks nebo kg. Daň se vypočítá jako součin základu daně a určité sazby daně stanovené v € / kg.
Spotřební daň z minerálních olejů – předmětem jsou minerální oleje vyrobeny nebo dovezeny na daňové území. Základem je množství oleje vyjádřeno v litrech nebo kg. Sazba daně je podle druhu oleje v € za 1000 lit, příp. 1000 kg
PŘÍMÉ DANĚ
Daň z příjmů fyzických osob
Poplatníkem daně z příjmu fyzických osob je FO, která má na území ČR trvalý pobyt, nebo se zde obvykle zdržuje (min 183 dní v roce) a mají tzv. neomezenou daňovou povinnost, a to z příjmů plynoucích ze zdrojů na území ČR, tak ze zdrojů v zahraničí. Nebo pokud mají tzv. neomezenou daňovou povinnost a to z příjmů plynoucích ze zdrojů na území ČR. Předmětem daně jsou příjmy ze: závislé činnosti a funkční požitky, z podnikání az jiné samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, ostatní příjmy.

Od daně jsou osvobozeny např. příjmy:

Z prodeje bytu vlastněného min dva roky
z prodeje nemovitostí, které poplatník nevyužíval při podnikání
příjmy plynoucí ze sociálních dávek
ceny a výhry do 150 EUR
Daň z příjmů právnických osob
Poplatníkem jsou všechny PO s výjimkou veřejných obchodních společností a NBS. Čili PO se sídlem v ČR – vztahuje se na příjmy ze zdrojů v ČR ale i zahraničí, ale i PO se sídlem mimo ČR – vztahuje se pouze na příjmy ze zdrojů na území ČR.

Předmětem jsou všechny příjmy, předmětem nejsou tyto příjmy: zděděné nebo darované nemovitosti a movitosti, podíl na zisku vyplácený po zdanění ale i likvidační zůstatek příjem plynoucí z nabytí nových akcií

Osvobozeny jsou např. tyto příjmy:

členské příspěvky přijaté zájmovými sdruženími
příjmy obcí a VÚC z pronájmu
výnosy ze státních dluhopisů a cenných papírů
výnosy z kostelních sbírek
Základem daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo v podvojném účtu výsledek hospodaření. Sazba daně z příjmů právnických osob je vždy 19%.

Daň z nemovitostí
Tato daň zahrnuje:

Daň z pozemků – poplatník je vlastník pozemku nebo správce, předmětem jsou pozemky (čili orná půda, chmelnice, vinice, trvalé travní porosty, zahrady, lesní pozemky, rybníky, zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky, ostatní plochy) základem daně je hodnota pozemku určena vynásobením výměry pozemku a hodnoty půdy. Sazba je určena tabulkou pro jednotlivé obce podle počtu obyvatel
Daň ze staveb – poplatníkem je PO al FO, která stavbu vlastní. Předmětem jsou stavby na území ČR (konkrétně: stavby pro bydlení a příslušenství stavby, S. na Pôdohospodárska produkci, skleníky, chaty, garáže, průmyslové stavby, S. na podnikatelskou a výdělečnou činnost, ostatní S). základem je výměra v m2. Sazba daně je 1 Kč za každý i započatý m2 zastavěné plochy.
Daň z bytů a nebytových prostor v bytovém domě, ze společných částí bytového domu a společných zařízení bytového domu a jejich částí – poplatník vlastník bytu, základem je výměra podlahové plochy v m2, sazba daně je 1Kč za každý i započatý m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru.

Daň z motorových vozidel

Poplatníkem je FO al PO která je držitelem vozidla, zapsaná v dokladech vozidla, nebo užívá vozidlo, v jehož dokladech je zapsána jako držitel FO, která zemřela, PO, která zanikla, nebo FO al PO, která užívá vozidlo dovezené do ČR, které ne je považováno za vozidlo v mezinárodním provozu a držitel nemá trvalý pobyt v ČR. Předmětem jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která mají evidenční číslo. Základem daně je jejich hmotnost v tunách a počet náprav a při osobních auto. jejich zdvihový objem motoru v cm3. Sazby jsou uvedeny v sazebníku.

Ostatní místní daně a místní poplatek

Daň za psa, daň za užívání veřejného prostranství, za ubytování, za prodejní automaty, za nevýherní hrací přístroje, daň za vjezd a setrvání vozidla v historické části města, za jaderné zařízení a poplatek za komunální odpad a drobné stavební odpady. Výše se stanoví nařízením obce.

Plastická chirurgie – operace víček – blefaroplastika

operace víček – blefaroplastika

Horní víčka začínají obvykle přilehlé ve třetí dekádě života, avšak už v mládí se mohou objevit nadměrné uložení tuku na horních i dolních víčkách, které vydouvají víčka a způsobují starší a smutnější vzhled.

Tyto změny zmírňuje nebo odstraňuje operace víček – tzv. blefaroplastika.

Při operaci horních víček se odstraňuje přebytečný pruh kůže, část uvolněného svalu pod víčkem a usazení tuku na typických místech.

Na dolních víčkách, stejně jako operaci horních víček se odstraňuje pásek kůže, svalu a nadbytečný tuk.

Na dolních víčkách se odstraňuje kůže mnohem méně, konzervativnější aby nedocházelo ke zbytečnému tahu na dolní víčka. Důležité je odstranit přebytečný tuk ze všech míst kde je akumulovaný. Tato místa jsou přesně definovány, na horních víčkách jsou dvě, na dolních tři až čtyři.

Operace víček – blefaroplastika je operace prováděna v lokální anestezii při tlumení pacienta. Je to nebolestivý zákrok, na který si většina pacientů jen matně vzpomíná. Po operaci pacient odchází do domácího ošetření cca tři hodiny po zákroku. Blefaroplastika jen málo zatěžuje pacienta, léky proti bolesti pacienti užijí spíše výjimečně. Místa řezů má pacient při odchodu z ambulance přelepené cca půl centimetrovými pásky, takže normálně vidí. Stehy vybíráme o čtyři dny, tak necháváme jizvy zalepené výše zmíněnými pásky, tzv. steristripmi dalších pět až sedm dní. Po operaci horních víček pretváva otok a hematom cca do sedmi dnů, po operaci dolních víček cca do čtrnácti dnů.

Blefaroplastika (operace víček) je vhodná pro ženy i pro muže, podstupují ji všechny věkové kategorie. Při dodržení udělaný technického postupu a detailním provedení tato operace osvěží a omladí celý obličej. Je to operace častá, čím dál tím víc a vývoj napovídá, že o deset, dvacet let bude ovislá kůže na víčkách jevům tak vzácným jako např. nelakované šedivé vlasy u žen v současnosti.

Pro koho je blefaroplastika vhodná

Příznaky zmíněno výše začínají většinou pomalu vznikat po 30 roce života, ale jen zřídkakdy se operace provádí před 35 rokem života. Je málo žen a mužů u nichž by operace provedena po 45. roce života neměla výrazný výsledek, který vydrží asi 7 – 12 let. Operace se dá opakovat, ale není dobré ji dělat více než dvakrát v živote.Pred operací, konzultace, objednání termínu operaci víček by měla předcházet konzultace na kterou je nutné se objednat telefonicky. Pokud je pro Vás problém na konzultaci přijet, je možné, zejména při operacích horních víček provést „konzultaci“ zasláním fotografií přes internet, nebo je možné objednat se přímo na termín zákroku. Konzultace je pak provedena těsně před zákrokem. Oba způsoby znamenají riziko nedorozumění a jsou nouzovým řešením.

U zdravého člověka blefaroplastika nevyžaduje zvláštní přípravu ani vyšetření. Čtrnáct dní před zákrokem není dobré užívat léky obsahující acetylsalicylovou (Acylpyrin, Anopyrin). Opatrně zvážit tuto potřebu u pacientů užívajících léky omezující krevní srážlivost. Méně vhodné je operovat v době 3 dny před a po začátku menstruace. Operace se provádí během celého roku.V případě, že není termín dohodnut při konzultaci lze se na něj objednat kdykoli telefonicky. Při rezervaci termínu se skládá záloha.

Jak se zákrok provádí

Operace víček se většinou provádí ambulantně v místním znecitlivění. Na zákrok není vhodné přijít nalačno a žízeň. Měli byste být v dobré kondici. Kromě injekce je zákrok zcela bezbolestný, dobře se snáší a trvá asi 1 hodinu při operaci horních víček a do 2 hodin při spodních víčkách. Podstatou zákroku je odstranění kožního nadbytku na víčkách a odůvodněných případech i odstranění tukových tělísek. Jizvy jsou v záhybu kůže nad horním víčkem a těsně pod linií řas na spodním víčku. Po zákroku je nutné zajistit si odvoz nebo zůstat do druhého dne.

Pooperační průběh a doporučení

Po operaci se téměř vždy vytvoří modřiny, které mohou být až tmavě modré a kolem celého oka. Modřiny postupně mizí většinou po 14 dnech. Po 14 dnech vypadají oči zcela přirozeně a stav lze přirovnat k podráždění oka jako například při zánětu spojivek. Jako prevence modrín- hematomů, otoků a pro hladký průběh hojení je velmi důležitý klid a to hlavně v prvních pooperačních hodinách. Po operaci si proto naplánujte 48 hodin odpočinku s očima většinu času zavřenýma. Na oči se v této době přikládají obklady, které dostanete již při ukončení operace a bude Vám vysvětleno a ukázáno jak si obklad připravit. Stejně dostanete celé vybavení na pooperační ošetřování. Otoky mohou být nesouměrné a to vede k dočasně nesouměrné poloze jizev. Operace má jen výjimečně akutní komplikace. Stehy se vytahují 5.- 7. pooperační den.

V případě, že si můžete dovolit jít do práce s modřinami, je to možné 5. pooperační den (s obtížemi 3. pooperační den) jinak je třeba počítat se společenským omezením 14 dní vzhledem k hematómom.Okolo 10. pooperačního dne se mohou začít jizvy stahovat a tvrdnout. Je to normální fáze procesu zrání jizvy, která po určité době sama pomine. Toto období je třeba zkrátit masážemi a použitím speciálního krému na jizvy obsahujících silikon.

rizika blefaroplastikou

Nejvážnější komplikací mě spodních víčkách je vznik ektropie – stav kdy kůže táhne a víčko nelze dobře zavřít. Významnou prevencí je dodržení pooperaného klidu. Stav se jen pomalu upravuje pomocí masáží a dalších opatření. Další komplikací je vznik organizovaného hematomu v podkoží. Ten se vždy vstřebá, ale může to výrazně prodloužit hojení. V tomto případě je vhodné hematom vypustit.

Ostatní rizika jako je infekce, poruchy hojení a podobně, nejsou časté, ale může k nim dojít jako u každé ráně.

Plastická chirurgie omlazení tváře – frakční resurfacing

frakční resurfacing

Jeden z nejmodernějších frakčních laserů na Slovensku – Slim Evolution E30 MIXTO SX – New Generation. Jedná se o špičkový kompaktní frakční CO2 laser nové generace určený na estetické aplikace. Jde o skenerový typ frakčního laseru, který oproti mnohem levnějším opatřena typem umožňuje použití vyšších energií a tím i vyšší účinek a lepší výsledek.

Frakční resurfacing na vrásky a jizvičky

Na základě odborných referencí, ale i vlastních zkušeností jsme se rozhodli pro CO2 frakční laser, jehož hlavní výhodou je vyšší bezpečnost a rychlejší hojení.

V laserové medicíně se používají na REJUVENACE pokožky 2 druhy laserů – erbiový a CO 2. erbiový laser se používá od r. 1986. CO2 laser umožňuje dosáhnout vyšší efektivity ošetření. Cílovou substancí, kde se zachytí laserový paprsek je voda, kterou obsahuje kožní tkáň. Takto dochází k obrušování pokožky. Možná tímto způsobem vyhladit vrásky na určitých partiích obličeje – hlavně kolem očí a úst, ale i na celý obličej tzv. resurfacing.

Laserem lze vyhlazovat jizvičky po akné, ale i jiné, např. hypertrofické. Dalšími indikacemi jsou pigmentové skvrny, xantelazmy, různé typy výrůstků, keratózy a jiné. Zákroky se dělají v neslunečných období, nebo s dokonalou fotoprotekciou / přípravky s vysokou ochranou proti UV paprskům /. Podle hloubky zákroku trvá hojení pokožky cca 2-3 týdny. Lékař při úvodní konzultaci poučí pacienta o zákroku, během hojení a ochraně před infekcí a komplikacemi.

Co to je frakční resurfacing?

ambulantní zákrok
bez anestetik
kromě obličeje se provádí i na rukou, obličeji a na krku
doba hojení je 3 – 4 dny

Frakční resurfacing MIXTO je účinný zejména v těchto indikacích

vrásky až do 3 stupně hloubky. Při nejhlubších vráskách je třeba zákrok 2-3x opakovat
pigmentace
jizvičky po akné
rozšířené póry pokožky

Hlavní efekty frakčního laserového resurfacingu jsou:

efekt ablační do šířky 200-300ŋ
tepelné poškození do hloubky 2-3mm s následnou stimulací produkce kolagenu
efekt smrštění kůže – stažení pórů, zlepšení textury, vyhlazení vrásek a jizviček, obnovení elasticity kůže.

Hlavní technické parametry frakčního laseru jsou:

vlnová délka 10660 nm
režim frakční se skenerem (frakční resurfacing)
režim klasický se scannerem (klasický resurfacing)
režim operačního laseru (dermatochirugie)
spot 300 μ
regulovatelná velikost skeneru od 6×6 mm po 20x20mm

Plastická chirurgie – obecné principy omlazování obličeje

Stárnutí je přirozený proces, který zatím neumíme nijak zastavit. Projevuje se na celém našem bytí a samozřejmě i na obličeji. Není v našich silách nijak vrátit čas, avšak existuje několik možností jak vizuálně omladit a osvěžit obličej.

Stárnutí obličeje můžeme pozorovat ve třech základních principech:

1-podkožní tkáně věkem atrofují a tím tvář ztrácí svůj objem, propadají tváře, působí unaveným a smutnější výrazem.

2-vlivem gravitace a uvolněné kůže na obličeji dochází k Ptóza – poklesu obličejových tkání. Nejzřejmější je to na kůži dolní části lící a brady, dále v oblasti čela a v oblasti víček. Tvář pak vypadá unaveně a starší.

3-mění se kvalita kůže na obličeji. Stárnutím kůže vznikají vrásky, pleť je sušší, nerovnoměrně pigmentovaná, ztrátou kolagenových vláken ztrácí elasticitu. Jednoduše řečeno kvalita kůže se výrazně zhoršuje.

Existují metody na vylepšení všech tří kategorií, často se kombinují 2 nebo i všechny 3 metody k dosažení požadovaného výsledku.

1-nevíme samozřejmě zastavit atrofii tkání ale vývoj medicíny nám dává dostatek možností jak vylepšit tento stav. K dosažení objemu se používají různé výplňové materiály (kyselina hyaluronová, kolagen a různé umelovytvorené látky) a v poslední době stále častěji vlastní tuk. Existuje mezinárodní organizace, IQUAM (International Committee for Quality Assurance, Medical Technologies & Devices in Plastic Surgery), která na výplň defektů doporučuje kyselinu hyaluronovou, kolagen a vlastní tuk. Všechny ostatní látky mají výrazně větší riziko komplikací a jejich použití se nedoporučuje. Výplň vlastním tukem má kromě objemového efektu i přímo omlazovací efekt, protože v tukové tkáni se nachází nejvíce kmenových buněk u dospělého člověka a při transplantaci tuku jsou spolu s tukovými buňkami transplantované i kmenové buňky. Ty se v cílovém tkáni mění na buňky různých tkání a takto umí omladit kůži formováním nových vazivových buněk s produkcí kolagenu. Kromě těchto metod existují i ​​trvalé implantáty vyrobené z umělých látek – silikon, Porex – výsledek je trvalý, výraznější efekt, nevýhodou je však nutnost rozsaiahlejšej operace.

2-pokles tkání na obličeji je chirurgicky řešitelný operací – faceliftem. Jde o operaci prováděnou v drtivé většině v lokální anestezii, při které se napínají uvolněné tkáně podkoží a napíná se kůže na obličeji a často i na čele. Uvolnění kůže na víčkách se také dá vylepšit operací – Blepharoplastika. V poslední době jsou stále častěji uvádzanénové neinvazivní postupy založené na implantací různých nití pod kůži a jejich tahem se řeší pokles obličeje. Tyto metody mají omezené indikace a velmi krátkodobý výsledek, u nás je nepoužíváme.

3-kvalita kůže se dá ovlivnit dlouhodobou kvalitní péčí. Kouření a pobyt na slunci jsou nepopiratelně nejvýraznější faktory ovlivňující kvalitu kůže. Už poškozená pleť vyžaduje intenzivnější přístup. Existují několik postupů, většina z nich je založena na kontrolovaném poškození kůže (chemicky-chemický peeling, mechanicky – dermabraze, nebo pomocí světla nebo laseru – IPL a laserové metody). Těmito postupy se odstraní povrchová vrstva kůže, stimuluje se hlubší vrstva, která při hojení tvoří více kolagenu a nově vytvořená kůže má lepší vzhled, pevnější strukturu, méně pigmentací. Samozřejmě toto je velmi povrchně chápán efekt jmenovaných procedur, každá z nich se zaměřuje na určitou specifickou složku stárnutí a jeho řešení.

U nás nejčastěji používáme CO2 laser (frakční laser, laserový resurfacing). Jde o podle mě nejefektivnější metodu. Výkonný CO2 laser má výhodu přesného nastavení parametrů pokud jde o čas a intenzitu pulsu, takže se dá bezpečně dosáhnout kombinace dostatečného efektu s bezpečností klienta. Mechanické metody (dermabraze) i chemické (chemický peeling) nejsou tak exaktně vykonatelné, závisí od zkušeností operatéra, jejich parametry se nedají přesně nastavit a proto je u nich nutná vyšší opatrnost a výsledky jsou slabší.

Laserová epilace – odstranění nežádoucí chloupků

Nová generace nejrozšířenějšího depilačního laseru Lightsheer. S laserovou technologií Lightsheer Duet je odstraněná nežádoucí chloupků rychlé, bezbolestné, trvalé a ultra bezpečné. Umožní Vám posytovat nejlepší laserové epilace na trhu. Souhra optimální vlnové délky, časování pulsu a podtlakového přisátí kůže.

V současnosti je laserová epilace nejúčinnější metodou trvalého odstranění nežádoucího ochlupení. Běžně si chloupky holím, vytrháváme nebo odstraňujeme voskem. Chloupky však po několika dnech znovu narostou a my musíme tyto procedury znovu opakovat. Proto dnes stále více roste popularita laserové epilace, která řeší problémy nežádoucího ochlupení natrvalo. Podmínkou je však alespoň minimální přítomnost pigmentu v chloupku (světlé ani šedivé chloupky laser neodstraní). Epilační lasery pracují na principu selektivní fototermolýzy- produkují světelné záření určité vlnové délky, citlivé na barvivo vlasového chloupku – melanin. Laserový paprsek pronikne ke kořínku chloupku (folikulu), reaguje s jeho barvivem a změnou světelného záření na tepelnou energii dochází k zahřátí vlasového kořínku na extrémně vysokou teplotu a jeho definitivnímu zničení. Barvivo melanin však obsahuje i kůže. Čím je kůže přirozeně tmavší, nebo opálenější, tím více laserový paprsek zahřívá i pokožku. Takže při tmavé kůži je nutné použít nižší energii laserového paprsku, tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Tato nižší energie je však méně efektivní pro definitivní odstranění vlasové cibulky. Ideální pro epilaci laserem je tmavý chlup a světlá kůže.

fyziologie chlupu
Vlasy i chloupky v průběhu svého života procházejí určitými růstovými cykly. Pro úspěšný výsledek epilace je třeba zasáhnout vlas v jeho aktivní růstové fázi (anagéne), kdy obsahuje nejvíce barviva. Počet – procento kořínků v aktivní fázi je různě na jednotlivých částech těla a do určité míry individuální. Ostatní kořínky na dané části těla jsou v klidové fázi (telogéne). Kořínky v klidové fázi se dříve či později probudí a začnou z nich růst chlupy. Proto jsou mezi jednotlivými epilacemi nutné dostatečně dlouhé pauzy, přímo závislé na délce klidové fáze na dané části těla, aby se maximální množství chloupků dostalo do aktivní fáze, zčernalo a mohlo být zničeny laserovým paprskem. Obecně je nejvhodnější čas na opakování zákroku doba, kdy chlupy začínají zase růst. Tato fáze růstu kořínků (spících v době předchozí epilace) nastává 1-3 měsíce po předchozím zákroku.

Kolik opakování je potřebných
Laserová epiláciaV průměru je epilaci třeba zopakovat 4 – 8 krát, v 6 – 12 týdenních intervalech. Tento počet platí bez výjimky pro každý epilační laser, i IPL (přístroj podobný laseru) Veškeré informace o výsledcích trvalé epilace po jednom nebo dvou zákrocích nemohou být pravdivé ani objektivně. V nízkém procentu případů, v závislosti na individuálních vlastnostech pokožky a ochlupení může být počet potřebných opakování epilace nižší nebo vyšší než je průměr. Na našem pracovišti používáme kvalitní diodový laser renomované značky Lumenis Lightsheer.

Kontraindikace – kdy se nesmí epilovat
Žádné absolutní kontraindikace proč se nesmí epilovat známé nejsou. Opatrný však třeba být v následujících případech: u lidí, kterým se tvoří hypertrofické a keloidní jizvy v případech aktivního nebo častého výskytu herpetické infekce na epilované oblasti 6 týdnů po použití epilačních metod při nichž se vytrhává kořínek chlupu (epilace voskem, vytrhávání pinzetou, vytrhávání strojkem ) 6 měsíců po celkovém používání přírodních nebo syntetických derivátů vitamínu A – retinoidy (isotretinoin, ROACCUTAN – používaný k léčbě akné) v případě lokálního užívání retinoidů (Retinol A), nebo bělicích přípravků – hydrochinon (stačí vysadit 2 týdny před zákrokem.) několik měsíců před zákrokem se také nedoporučuje brát přípravky s vysokým obsahem beta karotenu během těhotenství laserovou epilaci nedoporučujeme

Předzákroková péče
Na epilaci laserem je vhodná neopálená pokožka. Části těla, které mohou být vystaveny přímému či nepřímému slunečnímu záření je vhodné chránit krémem s vyšším ochranným faktorem (50). Chloupky nesmí být epilované strojkem ani jakoukoli jinou metodou, která chloupky vytrhává (minimálně 6 týdnů před zákrokem.) Chloupky mohou být holé žiletkou nebo zastrihávané nůžkami. U pacientů, kteří prodělali infekci herpes simplex, může v ojedinělých případech epilace v okolí rtů vyvolat opětovnou aktivizaci infekce.

Pozákroková péče
Ve většině případů je epilace laserem provázena mírnou reakcí pokožky po zákroku. Mírné podráždění pokožky může přetrvávat několika hodin nebo až několik dní .Velmi vzácně se mohou vyskytnout i krusty a po jejich odpadnutí dočasné hypopigmentace nebo hyperpigmentace kůže. Tyto změny mohou ve velmi nízkém procentu případů přetrvávat i několik měsíců. Vyplývají z individuálních vlastností pokožky, které jsou proměnlivé v závislosti na momentálním fyzickém a psychickém stavu klienta. Následně po zákroku je vhodné epilovanou pokožku ošetřovat mastí Calcium panthotenicum. Po zákroku se nedoporučuje opalování minimálně po dobu 2-3 týdnů. Důležité je TIZ používat krém s vysokým ochranným faktorem na epilované části těla.

Jak je zákrok snášen pacienty?
Žádný zákrok odstraňující nežádoucí ochlupení není zcela bezbolestný. Klienti, kteří se podrobili epilaci voskem, depilačním strojkem nebo elektrickou jehlou to mohou potvrdit. Laserová epilace přístroji Lightsheer trvá poměrně krátce. Integrované chlazení chrání kůži před tepelným poškozením a zvyšuje pohodlí klienta během zákroku.
medikace
Citlivost pacienta během zákroku, hlavně při epilaci velkých ploch lze snížit užitím léků proti bolesti (Ibuprofen, Paralen nebo Novalgin asi hodinu před zákrokem.) Další možností je aplikace anestetických krému EMLA, který je dostupný na našem pracovišti. Některé citlivé oblasti, např. bikiny, hlavně při první epilaci, kdy jsou chloupky nejhustěji, víme zcela znecitliví injekční aplikací lokální anestézie.
dlouhodobost výsledků
Laserová epilace odstraňuje nežádoucí ochlupení natrvalo. Nicméně, vzhledem k fyziologii chlupu (viz výše) a mnoha dalším faktorům, které ovlivňují růst chlupu (hormonální nestabilita, endokrinologické poruchy, gynekologická onemocnění ….) nemusí výsledky (ve velmi nízkém procentu případů) celkem přesně korelovat s teorií. Kýženým výsledkům je trvalá redukce nežádoucího ochlupení, tedy trvalé snížení počtu chloupků v dané oblasti a změna jejich kvality na jemné, světlé chloupky, které již klient vnímá jako esteticky nezávadné.
Jaký je rozdíl mezi epilací laserem a epilací IPL?
Je důležité předem vědět, jakým přístrojem vám bude provedena epilace a jak rozeznat ten efektivní od nevyhovujícího. Epilace intenzivním pulsním světlem (IPL) má pouze krátkodobý účinek a pokud chceme dosáhnout trvalý výsledek, měla by být ošetření provedeno laserem.
Oba způsoby ošetření jsou založeny na zahřátí vlasového kořínku na teplotu, která zajistí trvalou epilaci. Vlasové kořínky se ohřejí díky pohlcování světla těchto přístrojů, zvýší se jejich teplota, až se dosáhne kritická teplota, kdy se trvale poškodí. Čili při dostatečném zahřátí kořínku nastane jeho trvalé poškození, a vlas z něj již neroste. Pokud je však teplota kořínku při zahřátí pouze trošku nižší než je požadovaná teplota, trvalé poškození kořínku nenastane a efekt epilace trvá pouze několik týdnů. Kořínek je jakoby „omráčený“, ale po několika týdnech se zregeneruje a vlas z kořínku začíná znovu růst.
Každá barva světla má jiný efekt na ohřátí kořínku. Záblesk intenzivního pulzního světla (IPL) obsahuje několik barev světla. Poměr a intenzita jednotlivých barev v záblesku IPL bývají rozdílné v závislosti od výrobců jednotlivých přístrojů. Ale udávaná energie pulsu je rozložena do celého spektra barev, a pouze její malá část zahřívá kořínek vlasu. Takže efekt epilace IPL se může lišit podle druhu přístroje, dovednosti obsluhy a nastavení parametrů zákroku. V každém případě má pouze krátkodobý účinek.
Se schopností přístrojů vysílat světlo potřebné barvy a intenzity samozřejmě souvisí i jejich cena. Cena běžně používaných IPL přístrojů se pohybuje mezi 2000 EUR až 5000 EUR, ceny kvalitních laserů se pohybují od 30 000 EUR do 80 000 EUR. Trvalost epilace přístrojem je samozřejmě přiměřená jeho ceně.
Laserový paprsek obsahuje pouze jednu barvu, vybranou tak, aby se co nejvíce chránila pokožka a maximalizoval se efekt na chloupky. Barva laseru je vybrána tak, aby byla maximálně pohlcována kořínkům a při pohlceni se proměnila na tepelnou energii, dostatečnou na jeho úplné zničení. Kořínek nejlépe pohlcuje světlo s vlnovou délkou kolem 800 nm. Výsledek pak závisí na kvalitě provedení zákroku, hlavně od použití dostatečné energie laserového paprsku, která je nastavitelná při kvalitních přístrojích v dostatečném rozmezí, a od přísného pokrytí epilované plochy. Uspokojivý efekt přinese pouze epilace prováděna zkušeným personálem s dostatečně výkonným laserovým přístrojem. V současnosti se dají koupit IPL na domácí použití. Slabé výkonové parametry by měly eliminovat riziko popálení pokožky, ale to také znamená žádný trvalý efekt.

Co je to tumescentní liposukce? – Často kladené otázky

1. Kdo je vhodným kandidátem pro liposukci?

V podstatě je to každý pacient, u kterého je pravděpodobnost, že výsledek dokáže splnit jeho očekávání – většinou jde o zdravou osobu, s realistickými očekáváními výsledku. Liposukce dokáže vhodnému kandidátovi přinést výrazné zlepšení, ale je velmi málo pravděpodobné, že umožní dosáhnout dokonalosti. Neexistuje věková ani hmotnostní hranice pro pacienty, pro které je liposukce vhodná. Mnozí pacienti nejsou obézní, avšak vadí jim lokalizován tuk na konkrétních místech. Nicméně k nejspokojenějším pacientům patří jednotlivci, kteří jsou mírně obézní. Dobrý kandidát má obvykle jedno nebo více nahromadění tuku, které je možné liposukcí odstranit.

2. Kdo není vhodným kandidátem pro liposukci?

Obvykle jsou to lidé, kteří očekávají dokonalý výsledek, dále jedinci, kteří jsou extrémně obézní a samozřejmě pacienti, kteří mají jiné vážné zdravotní problémy.

3. Je tumescentní liposukce vhodný způsob léčby obezity?

Liposukce není vhodný způsob pro léčbu obezity. Tumescentní liposukce nepřinese výsledek ani jako poslední možnost pro lidi, kteří nedokážou zhubnout dietou a cvičením. Obézní pacienti téměř vždy znovu naberou hmotnost, kterou ztratili liposukci, pokud dramaticky nezmění své stravovací návyky nebo výrazně nezvýší energetický výdej (fyzické cvičení). Pokud se chirurgickým zákrokem pokusíme odstranit velké množství tuku – s cílem léčit obezitu, výrazně narůstá riziko vážných komplikací – absolutní maximum by mělo být 4-5 kg ​​tuku p čas jednoho dne. Z toho vyplývá, že liposukce nebude znamenat velký přínos pro pacienty, kteří si myslí, že jim pomůže schod.
Na druhou stranu, i člověk s nadváhou, jehož hmotnost je již několik let stabilizovaná, avšak má některé problematické oblasti s nahromaděním tuku, může být vhodným kandidátem pro liposukci. Pokud je cílem vylepšit určitou konkrétní oblast těla – upravit její tvar, může být výsledkem spokojenost pacienta.

4. Co můžeme považovat za úspěšnou liposukci?

Úspěchem liposukce je samozřejmě pokud je pacient spokojen s výsledky. Cílem operatéra je zajistit optimální estetický výsledek a ne maximalizovat úbytek hmotnosti (množství odsátého tuku). Jedním z nejčastějších důvodů nespokojenosti pacientů je odstranění příliš velkého množství tuku, kde výsledkem je neobvyklý a abnormální vzhled – tvar těla. Kosmetický úspěch liposukce často zajistí odstranění méně než půl až jednoho kilogramu tuku z boků u žen a z boční strany břicha u mužů. I když je toto množství tuku relativně malé ve srovnání s celkovou hmotností, často znamená dramatickou změnu siluety pacienta.

5. Zajistí liposukce trvalý výsledek?

Po tumescenční liposukci je nový tvar těla více méně trvalý. Pokud se tělesná hmotnost pacienta po liposukci mírně zvýší, půjde o proporční nárůst nového tvaru těla. Tukové buňky, které byly odstraněny při liposukci zpět nenarostou. Pokud pacient nenabere nadměrné množství tuku, tento nový uspokojující tvar těla je trvalý. Samozřejmě i po liposukci čas běží dál a s věkem přijdou obvyklé změny tvaru těla, které doprovázejí stárnutí.

6. Způsobuje tumescentní liposukce nerovnoměrnost povrchu kůže – vznikají jamky?

Nerovnoměrnost povrchu kůže patří k známým rizikům liposukce. Nicméně v rukou zkušeného chirurga jde o minimální riziko. Při používání kanyl s velkým průměrem bylo toto riziko vyšší, avšak dnes se většinou používají mikrokanyl (s průměrem menším než 3,00 mm), což riziko snižuje. Použitím mikrokanyl a více portů (velmi malých otvorů v kůži, přes které se kanyly zavádějí) chirurg dokáže v podkožním tuku vytvořit velmi malé tunely, které se navzájem křižují a zajišťují mnohem příznivější výsledek. Pokud se chirurg s velmi silnou kanylou náhodou přiblíží ke kůži, může odsát příliš velké množství tuku a způsobit nerovnost, avšak při použití mikrokanyl je toto riziko minimální

7. Jelikož při liposukci se odstraňuje tuk a tukové buňky, bude se mi tuk po liposukci ukládat na jiných místech?

Zjednodušeně řečeno ANO. Nicméně rozeberme si to podrobněji – zaprvé, tuk se ukládá tehdy když váš kalorický příjem (jídlo, nápoje) převyšuje váš energetický výdej (fyzická aktivita), což znamená, že pokud si budete dávat pozor na tuto rovnováhu, nový tuk se vám nebude ukládat – NIKDE. Pokud si však pozor nedáte, vaše tělo si přebytečnou energii bude ukládat ve formě tuku – a protože z místa kde jste měli učiněnou liposukci bylo množství tukových buněk odstraněny, je velmi pravděpodobné, že se vám tuk začne ukládat na místech kde dosud nebyl – ale – a to je třeba zdůraznit – pouze pokud bude nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie.

8. Narostou mi nové tukové buňky? Tuková tkáň může zvětšovat svůj objem dvěma způsoby.

1. hypertrofickou – to je standardní způsob ukládání tuku – tuk (který je výsledkem převahy příjmu energie nad výdejem) se ukládá do stávajících buněk
2. hyperplastickou – podle nejnovějšího výzkumu tento způsob přichází v úvahu až v momentě kdy na těle nosíte více než cca 40 kg tuku (je-li vaše hmotnost více než 200% ideální tělesné hmotnosti)
To tedy znamená, že nové buňky vám nenarostou (pokud nenastane stav, že přiberete nad 200% ideální tělesné hmotnosti). Co se však může stát, je že pokud si nedáte pozor na rovnováhu příjem / výdej, tuk se vám uloží do stávajících buněk – a protože jste je na některých místech odstranili, může se vám uložit někde, kde se vám dosud neukládal

.9. Proč si lidé dávají dělat chirurgickou liposukci když existují „nechirurgické“ způsoby liposukce?

Nechirurgická liposukce neexistuje – a to z jednoduchého důvodu, liposukce znamená „odsátí tuku“ – a to je možné jen chirurgicky (různé názvy novějších procedur jako jsou Wal- liposukce vodním paprskem, PAL – liposukce s mechanickým rozrušováním, LAL – laserová, UAL – ultrazvuková atd., popisují způsob jakým se napomáhá rozrušování tukové tkáně – následné odsátí tuku probíhá VŽDY mechanicky přes kovovou kanylu). Takzvané „nechirurgické způsoby liposukce“ stojí a padají na důvěře klientů v to, že je možné aby jim byl tuk bez zásahu do tukové tkáně (zvenku) rozrušený a pak se „vyplaví“ například močí (podle některých tvrzení), nebo lymfatickým systémem „ven z těla „). Tato tvrzení jsou však výrazně zavádějící a nepodložené vědeckými a ověřenými fakty.

10. Je možné se cvičením zbavit tuku z určitého místa na těle?

I když je cvičení a fyzická aktivita obecně velmi prospěšná z několika hledisek (kardiovaskulární systém, pohybový systém, nervový systém, atd.) Neexistuje způsob jak zajistit aby se nějakým konkrétním cvikům podařilo „zhubnout“ z konkrétní partie. Posloupnost, ve které nám tuku “ ubývá „a“ přibývá „je dáno geneticky hormonální a žádným“ cíleným „cvičením tuto posloupnost klamati budu.

11. Co je to ultrazvuková liposukce?

Ultrazvuková liposukce se od standardní liší tím, že kanyla, kterou se tuk odsává, během zákroku vibruje a generuje ultrazvuk, který pomáhá rozrušovat tukovou tkáň – usnadňuje tak mechanickou práci chirurga – operatéra. Pro pacienta to však přináší zvýšené riziko komplikace – ultrazvuk totiž v tkáni vyvolává zvýšení teploty a při nesprávném postupu nebo neopatrnosti chirurga hrozí vznik nekrózy tkáně až popálenin. Samozřejmě v rukou zkušeného chirurga má tato metoda svůj přínos – hlavně usnadňuje mechanickou práci. Následné odsátí tuku již probíhá stejným spôsobm jako při standardní liposukci.

Co je to tumescentní liposukce?

tumescentní liposukce

Tumescentní liposukce je zákrok, při kterém jsou lokalizované zásoby tuku odstraněny za účelem formování jednoho nebo více míst těla. Tumescentní liposukce zlepšuje kontury a tvar těla rozrušením a odstraněním podkožního tuku pomocí kovové kanyly, která je hadicí napojena na přístroj, který vytváří podtlak a umožní tak odsátí tuku z požadovaných oblastí. Odsávací kanyla se do těla vpravuje krátkými, maximálně několik cm dlouhými zářezy, které obvykle chirurg umisťuje do přirozených záhybů kůže, aby po zhojení byly co nejméně viditelné. Tato metoda liposukce lze použít na modelaci především břicha, boků, hýždí, stehen, kolen, horních partií paží, brady, tváří a krku. Tumescentní liposukce je vhodná tehdy, pokud máte tukové zásoby v tzv. problémových partiích vašeho těla, které se nedají odstranit cvičením ani dietou. Pomocí liposukce nelze řešit silnou nadváhu nebo dokonce obezita!

V případě tumescenční techniky, kterou používáme u nás, je do podkoží ošetřované plochy aplikováno velké množství roztoku pomocí 12cm jehly, která je hadičkou napojena na vak s naředěným roztokem. Roztok je napouštěn pomalu a postupně pomocí pumpy, kterou lékař ovládá nohou a průtok roztoku tak může snadno kontrolovat. Tumescentní roztok obsahuje lokální anestetikum, obvykle lidokain, který způsobí místní znecitlivění ošetřované oblasti. Tím je umožněno provádět zákrok bez nutnosti celkové anestezie. Tumescentní liposukce, probíhající v lokální anestezii trvá déle, než liposukce v celkové anestezii. Je to proto, že je třeba čekat na působení anestetika a napouštět roztok postupně do každé lokality těsně před odsátím. Množství anestetika, a tím i množství roztoku, je dáno hmotností pacienta.

Objem roztoku je obvykle 2 – 3 x větší než objem odsávaného tuku. Výsledkem je tuhý otok – tumescence, ochlazení a zbělení kůže ošetřované oblasti. Po aplikaci tumescentní roztoku je možné přistoupit k vlastní liposukci. Liposukce se provádí pomocí kanyly, která je hadicí napojena na přístroj, který umožní pomocí vzniklého podtlaku odsávání. Při této technice liposukce lze použít různé typy kanyl. Největší výhodou je možnost polohování pacienta, protože zákrok se provádí v místním znecitlivění. Pacient je při vědomí a může se podle potřeby otočit, zvednout končetinu, případně se i postavit. Část tuku lze po pohmatové a vizuální kontrole odsát také ve stoje a upravit tak konečný výsledek.

Plastická chirurgie – Několik slov o celkové anestezii

Několik slov o celkové anestezii

Větší, rozsáhlejší a bolestivější chirurgické výkony je třeba provádět v celkové anestezii. Je to stav úplného znecitlivění organismu, s řízenou ztrátou vědomí a utlumením relfexnej odpovědi na bolest.

Při výkonech v plastické a estetické chirurgii se používá forma celkové anestezie nazývaná TIVA. Znamená to, že všechny látky se podávají výhradně nitrožilně. Anesteziolog před operací zavede klientce / klientovi do žíly na předloktí speciální umělohmotnou kanylu, přes kterou podává všechny látky, včetně potřebné infuze.

V úvodu do anestezie klient / ka s úsměvem usne, je operován / á a asi 15 minut po skončení operace se s úsměvem probere k plnému vědomí.

Naše pracoviště je vybaveno kompletním anesteziologickým přístrojem, EKG monitorem, pulzním oxymetry a defibrilátorem. Anesteziolog během výkonu sleduje krevní tlak klienta / klientky, EKG, frekvenci pulsu a dechu a nasycení krve kyslíkem. To jsou nejdůležitější parametry životních funkcí.

Asi hodinu po skončení operačního výkonu je klient / klientka schopný / á chodit a v doprovodu, po poučení, může být v doprovodu propuštěn / á do domácího ošetření. Po některých větších chirurgických výkonech klient / ka zůstává na našem pracovišti na pozorování 24 hodin.

Samozřejmě, tak jako všechny medicínské výkony, i celková anestezie má svá rizika. Je to jednak pokles krevního tlaku, slabost po operaci, nucení na zvracení, zvracení a možné alergické reakce. Důkladným předoperačním vyšetřením a podáváním speciálních preparátů je možné výskyt těchto komplikací snížit téměř na nulu.

Před výkonem v celkové anestezii doporučujeme absolvovat interní předoperační vyšetření. Rovněž je třeba nejíst a nepít minimálně 6 hodin před operačním výkonem. Kuřáci by měli v den operace vyloučit kouření.

Těsně před operačním výkonem absolvujete ještě predanestetické vyšetření formou dotazníku a pohovorem s anesteziologem.